6.4.3 ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ

Між підметом і присудком ставиться тире, якщо
підмет і присудок виражені
іменником у називному відмінку
Краса душі, краса любові –
Найвища на землі краса (В.Сосюра).
підмет і присудок виражені
неозначеною формою дієслова
Вік прожити – не ниву пройти гомінку (А.Малишко).
перед присудком вжито слова
то, оце, це, ось, це значить
Червоне – то любов, а чорне – то журба (Д.Павличко).
обидва головні члени
виражені числівником
Три на п’ять – п’ятнадцять.
один з головних членів речення
виражений інфінітивом, а другий –
іменником у називному відмінку
Найвище уміння – почати спочатку життя,
розуміння, дорогу, себе (Л.Костенко).
Тире між підметом і присудком
НЕ ставиться, якщо

присудок стоїть перед підметом Воістину прекрасен світ вночі (Є.Плужник).
перед присудком, що має порівняльне значення,
стоять сполучники як, мов, ніби, наче та ін.
Промені як вії сонячних очей (П.Тичина).
іменна частина складеного присудка
виражена прикметником, дієприкметником,
займенником, порядковим числівником
Море тихе і спокійне.
підмет виражений займенником Я син свого часу і весь належу
сучасникам своїм (О.Довженко).
присудок виражений іменником чи
займенником у непрямих відмінках
Я від коріння. Я із первовіку (Б.Олійник).
підмет виражений словами це, то
(тире ставиться залежно від логічного
наголосу)
Ця дівчина не просто так Маруся.
Це – голос наш.
Це – пісня.
Це – душа (Л.Костенко).
перед присудком, вираженим
іменником, стоїть частка не
Серце не камінь (Нар. творч.).

Запам’ятай!
1. Якщо іменна частина складеного присудка виражена прикметником, дієприкметником, займенником, порядковим числівником, але в реченні є смислове або інтонаційне виділення,
то в такому випадку можна ставити тире: Люди – прекрасні (В.Симоненко).
2. Якщо на підмет-займенник падає логічний наголос, тире ставиться: Я – син краси і голубої
мрії, Я автор ненаписаних поем
(В.Симоненко).
3. Якщо перед присудком, що має порівняльне значення, стоять сполучники як, мов, ніби, наче
тощо, тире ставиться лише для смислового інтонаційного виділення присудка й наявній паузі
між підметом і присудком: Весна – неначе карусель (Б.-І.Антонич).


Тест