6.7 СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Складним називається речення, яке має дві й більше граматичні основи. Частини складного речення об’єднані в одне цілу за змістом і граматично (вони мають будову простих речень); можуть поєднуватися інтонаційно або за допомогою сполучників чи сполучників чи сполучних слів.

Складні речення можуть бути: безсполучникові (поєднуються лише інтонаційно) або сполучникові (поєднуються сполучниками сурядності або підрядності, сполучними словами).

Складні речення, що становлять поєднання трьох і більше частин із різнотипним синтаксичним зв’язком, мають назву складних синтаксичних конструкцій (ССК).

Якщо прості речення в складному рівноправні, незалежні одне від одного, то вони з’єднуються сурядним зв’язком. У цих реченнях від одного простого речення до другого не можна поставити питання, жодне з цих простих речень не є складовою частиною іншого. Такі складні речення називаються сурядними:
Пишнобарвними квітками рясно всіяні путі, і над вільними ланами грають сурми золоті
(В.Сосюра).

Якщо одне просте речення в складному підпорядковується другому, пояснює чи доповнює його, то такі речення з’єднуються підрядним зв’язком:
Слава народу (якому?), що йде у віках велетня сміливим кроком (М.Рильський).

У складних реченнях з підрядним зв’язком від одного простого речення до другого можна поставити запитання.

Складні речення
розповідні У кожного з нас є той найдорожчий у світі берег, від якого починається
наша дорога в життя і куди ми не завжди повертаємось (І.Цюпа).
питальні Де ж та доля, де та правда, Що ми дожидали? (М.Рильський).
спонукальні Благословенна будь, родино, Де в злагоді сестри й брати (М.Ткач).

Як і прості речення, складні можуть бути емоційно забарвленими – окличними:
Яким теплом і лагідним родинним затишком, якою добротою та материнською ласкою віє від тебе, рідна хато! (І.Цюпа).


Тест