4.1 МОРФЕМНА БУДОВА СЛОВА

Морфемна будова слова – це єдність розташованих у закономірній логічній послідовності взаємопов’язаних значущих частин слова (морфем).

Морфема – це найменша неподільна значуща частина слова.

Конкретний вияв морфеми у слові та словоформах (її варіант) називається морфом.

Морфеми бувають кореневі та службові (афіксальні).

Кореневі (корінь)
вільний – вільно сполучається з афіксами

та може вживатися без них
ліс, ліс-ок, пра-ліс
зв’язаний – не функціонує самостійно, поєднується

з афіксальними морфемами
під-ня-в, від-ня-ла, з-ня-ти

За місцем розташування службові (афіксальні) морфеми діляться на префіксальні та постфіксальні.

Префікс – морфема, що стоїть перед коренем чи іншим префіксом.
Наприклад: предобрий, з’єднати, прізвище, списати.

Суфікс – морфема, що посідає місце після кореня чи іншого суфікса.
Наприклад: маленький, бережок, піщина.

Флексія (закінчення) – займає прикінцеву позицію в змінюваному слові.
Наприклад: море, перший, земля.

Власне постфікс – виступає в абсолютному кінці слова.
Наприклад: навчатися, дивитися, читатися.

Примітка.
До постфіксальних морфем зараховують окремі частки (-сь, -ся, -бо, -но, -будь, -небудь, -казна, -хтозна тощо), які творять займенники та прислівники: хто-небудь, коли-небудь.

За функцією у слові службові (афіксальні) морфеми діляться на словотворчі та граматичні.

Службові (афіксальні) морфеми
словотворчі
уточнюють предметне значення кореня:
префікси розбігтися, прадавній, нелегко
суфікси доброта, річка, зимувати
постфікси виднітися, сміятися, питатися
інтерфікси лісостеп, працезданий, деснянський
афіксоїди самобутній, багаторічний, тепловоз, діловод, півтон
Граматичні морфеми
формотворчі
творять форми того самого слова:
суфікси робити, писав, несла, побілений, узгодивши, рівніший
префікси дописати, зробити, найкращий, перечитати
словозмінні
виражають значення відмінка, роду, числа або особи:
флексія (закінчення) рука – руки – руці – руку – рукою;
пишу – пи-шемо,
пи-шеш – пи-шете,
пи-ше – пи-шуть
нульовий афікс вікон, земель, зелен, прочитав, степ, радість

В українській мові слова за будовою неоднотипні: змінювані й незмінювані.
У змінюваних словах виділяють основу та закінчення.

Незмінювані повнозначні слова складаються з чистої основи:
1) незмінювані іменники (метро, лото, бра);
2) інфінітив (здобувати, відповідати, малювати);
3) дієприслівники (думаючи, дискутуючи, законспектувавши);
4) прислівники (гуртом, вдень, пошепки).

Основа – частина змінюваного слова (без закінчення), що виражає лексичне значення.

Твірна основа – частина слова, від якої творяться нові слова: правда → правдивий → правдивість.
Твірне слово – слово, яке повністю входить в основу похідного слова: холод → холодний,
ліс → праліс.

Основа
за морфемним складом:
коренева (проста)
(складається лише з кореня)
ліс, день, школа
афіксальна (складна)
(містить корінь і словотворчий(і) афікс(и))
під’-їзд, буд-ин-ок, пере-дзвон-и-ти
за словотвірними зв’язками:
непохідна (немотивована)
(у складі якої не виділяються словотворчі
афікси, тобто вона складається з самого
кореня чи кореня й закінчення і не
мотивується спільнокореневими словами)
небо, лід, клей, знає
похідна (мотивована)
(у складі якої виділяють корінь та
словотворчий(і) афікс(и) і яка мотивується
спільнокореневими словами)
срібляр-ств-о←срібл-ярсрібл
за особливостями вияву в споріднених словах:
вільна
(має здатність до вільного вияву в
похідних і непохідних словах)
крик, викрик, покрикувати, перекричати
(коренева основа крик- має високий
ступінь самостійності)
зв’язана
(не має здатності вільно виявляти
морфемний склад;
функціонує лише у складі похідних слів)
взути, перезути, роззути (коренева
морфема зу- вживається виключно з
афіксальними морфемами)

Запам’ятай!

Виконуючи морфемний аналіз слова, потрібно зважати на функції морфем та відношення між ними. Наприклад, морфема -ів виконує різні функції у складі іменника діді́в (є закінченням, виражає граматичне значення множини родового відмінка) і присвійного прикметника ді́дів (є суфіксом, який указує на належність особі).

Схема морфемного аналізу 1. Аналізоване слово (змінюване чи незмінюване).
2. Морфологічне вираження (якою частиною мови виступає).
3. Визначити:
– закінчення (у змінюваних словах), зазначивши його граматичне значення;
– основу слова, схарактеризувавши її (непохідна – похідна; коренева – афіксальна;
вільна – зв’язана);
– корінь слова, дібравши кілька спільнокореневих слів, наголосити на можливих варіантах
кореня (чергування голосних чи приголосних);
– префікс (словотворчий чи формотворчий);
– суфікс (словотворчий чи формотворчий);
– постфікс, інтерфікс.
4. Указати на морфонологічні та історичні зміни в основі слова (якщо відбулися).
5. Позначити графічно морфемний склад аналізованого слова.

Взірець I: 1. Мандрівка.
2. Іменник.
3. Закінчення , вказує на називний відмінок, однину, жіночий рід;
основа мандрівк-, похідна, вільна, афіксальна;
корінь -мандр’- (мандрівник, помандрувати);
суфікс -івк-, словотворчий, іменниковий.
4. У корені приголосний [р] почергувався з [р’] (мандри – мандрівка).
5.

Взірець II: 1. Посивілий.
2. Дієприкметник.
3. Закінчення -ий, вказує на чоловічий рід, однину, називний відмінок;
основа посивіл-, похідна, вільна, афіксальна;
корінь -сив’- (сивіти, сивий);
префікс по-, словотворчий, дієслівний;
суфікс -і-, словотворчий, дієслівний; суфікс -л-, формотворчий, дієприкметниковий.
4. Можливі варіанти кореня: -сив- (сивина) – -сив’- (посивіти).
5.

Взірець III: 1. Восени.
2. Прислівник.
3. Незмінюване слово: закінчення немає;
основа восени, чиста;
корінь осен- (осені, осінній);
префікс в-, словотворчий, прислівниковий;
суфікс , словотворчий, прислівниковий.
4. У корені можливі чергування голосних [е] – [і] та приголосних [н] – [н’] (осін’- (осінь);
осен’- (осені); осен- (восени)).
5.


Тест