2.9.6 ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ

Прислівники пишуться разом
Правила Приклади
утворені сполученням прийменника з
іменником, коротким прикметником,
числівником, займенником, прислівником
ввечері, востаннє, втроє, внічию, навіщо,
сповна, потихеньку, заодно, зісподу,
подекуди (але до чого, за віщо, за що)
утворені з кількох основ (із прикметником
чи без нього)
мимоволі, насамперед, повсякчас,
водносталь, чимдуж
утворені сполученням часток аби-, ані-, де-,
чи-, що-, як- із будь-якою частиною мови
аніскілечки, деколи, чимало, деінде, щораз
(але дарма що, поки що, тільки що, хіба що)
утворені сполученням кількох прийменників
із будь-якою частиною мови
знадвору, вдосвіта, спідлоба, напоготові
Прислівники пишуться окремо
Правила Приклади
утворені від іменника з прийменниками
без, в, до, з, на, під, по
без упину, в нагороду, до вподоби,
з переляку, на зло, під силу, по змозі
у яких повторюються основи,
розділені прийменниками
раз у раз, з року в рік, час від час
утворені поєднанням узгоджувального
прийменника (іменника, числівника,
займенника) з іменником в орудному відмінку
кінець кінцем, одним одна,
тим часом, таким чином
утворені сполученнм прийменника з повним
прикметником чоловічого (середнього) роду
у цілому, в основному
утворені сполученнм прийменника по
зі збірним числівником
по двоє, по троє, по четверо
Прислівники пишуться через дефіс
Правила Приклади
в яких повторюються основи (синонімічні та
антонімічні прислівники)
ледве-ледве, зроду-звіку
у яких повторювані основи розділені прийменниками,
що перейшли у префікси, та частками
всього-на-всього
утворені від прикметників і займенників за
допомогою префікса по- і суфіксів -и-, -ому-
по-нашому, по-київськи
утворені з префікса по- і порядкового числівника на по-перше, по-четверте
неозначені складні прислівники з частками
будь-, -небудь, казна-, -то, хтозна-
будь-де, казна-коли, так-то, хтозна-як

Запам’ятай! По-латині, на-гора, десь-колись, десь-інде, десь-інколи, геть-чисто.

Запам’ятай!

Разом пишуться:
бéзвісти, безперестáнку, вбік, ввéчері, ввіч, ввóлю, вгóлос, вгорí, вгóру, вдень, взи́мку, взнаки́, відрáзу, вкрай, вкýпі, влад, влíтку, внизý, вночí, восени́, впáм’яткý, впень, вперéд, вперéміж, вперéміш, вплав, вплач, впóперек, впóру, враз, врáнці, врéшті, врíвень, врíвні, врóзкид, врóзліт, врóзсип, врóзтіч, вряд, всерéдині, вслід, всмак, вщерть, довéрху, довíку, довкóла, довóлі, догори́, додóлу, додóму докýпи, дони́зу, дотлá, дощéнту, зáміж, зáмужем, зáочі, запанібрáта, запíвніч, зáраз, заразóм, зарáні, зарáння, зáсвітла, збóку, звéрху, звíку, згори́, здýру, ззáду, зіспóду, зни́зу, зóзла, зóкола, зрáзу, зрáнку, зрáння, зрéштою, зрóду, зсерéдини, нáбік, нáбір, навéрх, наверхý, навеснí, нави́воріт, нави́літ, навíдліг, навідрíз, навíк, навíки, нáвіч, нагóру (але на-горá), надвéчір, надвóрі, нáдголодь, нáдзелень, надмíр, надмíру, назáд, назáхват, наздогáд, назýстріч, нáїздом, нани́з, нанизý, наостáнок, наостáнку, напáм’ять, наперебíй, наперéваги, наперéд, напéрекíр, наперерíз, напівдорóзі, напідпи́тку, напокáз, наполови́ну, напóхваті, напочáтку, напри́клад, напрóвесні, напролóм, напропáле, нарáз, нарéшті, нáрíвні, нарóзхват, наси́лу, нáскоком, наспíд, нáспіх, наспóді, насторóжі, наявý, óбік, óбіч, одвíку, опíвдні, опíвночі, óпліч, підря́д, пóбіч, поблизý, повéрх, повíк, повóлі, позáду, пóночі, пóпліч, пóруч, пóряд, посерéдині, почáсти, скрáю, спéреду, спочáтку, убíк, убрíд, увéчері, увíч, угóлос, угорí, угóру, удéнь, узи́мку, узнаки́, укрáй, укýпі, улáд, улíтку, уни́з, унизý, уночí, упéнь, уперéд, уплáв, уплáч, упóперек, упóру, урáнці, урéшті, урíвень, урíвні, урóзкид, урóзліт, урóзсип, урóзтіч, уря́д, усерéдині, услíд, усмáк, уши́р, допíзна, зави́дна, зáмолоду, згáрячу, сп’я́ну, внічию́, передусíм, воднóсталь, насáмперед, натщéсéрце, аби́куди, анітелéнь, анічичи́рк, деíнде.
Окремо пишуться:
без вíдома, без жáлю́, без кінця́, без кінця́-крáю, без крáю, без лáдý, без лíку, без мети́, без нáміру, без пуття́, без слíду, без смакý, без сýмніву, без угáву, без упи́ну, без чéрги, в зáтишку, в мíру, в нагорóду, в нóгу, в óбмін, в обрíз, в пóзику, в цíлості, до бíса, до вподóби, до гýрту, до дíла, до заги́ну, до запитáння, до крáю, до кри́хти, до лáду, до ли́ха, до лиця́, до мíри, до ноги́, до обíду, до остáнку, до пáри, до пня́, до побáчення, до пори́, до пуття́, до рéчі, до рéшти, до сих пíр, до смакý, до смéрті, до снаги́, до сьогóдні, за годи́ни, за дня́, за кордóн, за кордóном, за рахýнок, за свíтла, з бóлю, з-за кордóну, з крáю в край, з переля́ку, з рáдості, з розгóну, на бігý, на бíс, на вагý, на вéсну (але навеснí), на ви́бір, на виднотí, на вíдчáй, на відмíнно, на вікý, на гáмýз, на гóлову, на ди́во, на дозвíллі, на жáль, на злó, на зразóк, на льотý, на ми́ть, на ніщó, на óко, на порýки, на прощáння, на рáдість, на рáдощах, на рýку, на самотí, на світáнку, на скакý, на слáву, на слóво, на смíх, на сóвість, на сóром, на ходý, на шкóду, на щáстя, над си́лу, не з руки́, ні на грíш, під бóком, під гóру, під си́лу, по закóну, по змóзі, по знáкý, по можли́вості, по прáвді, по си́лі, по сóвісті, по сусíдству, по сýті, по чéрзі, по щи́рості, у ви́гляді, уві снí, у пóміч, у стокрáт, через си́лу, як слíд, як трéба.


Тест