1.1 Поділ звуків на голосні та приголосні

Звуки діляться на голосні та приголосні.

Усього є 38 звуків: 6 голосних ( [а] [о] [у] [е] [и] [і] ) та 32 приголосних ( [б] [п] [в] [м] [ф] [д] [д’] [т] [т’] [з] [з’] [с] [с’] [ц] [ц’] [] [‘] [л] [л’] [р] [р’І [н] [н’] [ж] [ч] [ш] [] [й] [ґ] [к] [х] [г] ).

Голосні – це звуки людської мови, основу яких становить голос.

Класифікація голосних
Підняття Ряди
Передній Задній
високе [і], [и] – неогублені (нелабіалізовані) [у] – огублений (лабіалізований)
середнє [е] – неогублений (нелабіалізований) [о] – огублений (лабіалізований)
низьке [а] – неогублений (нелабіалізований)

Лабіалізація – творення голосних звуків за участю губ.

Приголосні – це звуки людської мови, основу яких становить шум з більшою чи меншою часткою голосу або тільки шум.

Класифікація приголосних
I За участю голосу і шуму 1. Сонорні: [м], [в], [н], [л], [р], [й] „Ми винили рій”
[н’] [л’] [р’]
Складаються з голосу і шуму з перевагою голосу
2. Шумні: 1. Дзвінкі: [б] [д] [з] [] [ж] [] [г] [ґ]
[д’] [з’] [‘]
З голосу і шуму з перевагою шуму
2. Глухі:[п] [т] [с] [ц] [ш] [ч] [х] [к] [ф]
[т’] [с’] [ц’]
„Усе це кафе „Птах і чаша”
Тільки з шуму
II За твердістю і м’якістю 1. Тверді: [б] [в] [г] [ґ] [д] [ж] [з] [] [] [к] [л] [м] [н] [п] [р] [с] [т]
[ф] [х] [ц] [ш] [ч]
2. М’які: [д’] [з’] [‘] [й] [л’] [н’] [р’] [с’] [т’] [ц’]
3. Напівпом’якшені: [б’] [в’] [г’] [ґ’] [ж’] [’] [к’] [м’] [п’] [ф’] [х’] [ш’] [ч’]
III За місцем творення 1. Губні: [м] [в] [п] [б] [ф] „Мавпа Буф”
[м’] [в’] [п’] [б’] [ф’]
2. Гортанний (глотковий): [г]
3. Язикові: 1. Задньоязикові: [ґ] [к] [х]
[ґ’] [к’] [х’]
2. Середньоязикові: [й]
3. Передньоязикові: [д] [ж] [з] [] [] [л] [н] [р] [с] [т] [ц] [ч] [ш]
[д’] [з’] [‘] [л’] [н’] [р’] [с’] [т’] [ц’]
IV За слуховим сприйняттям 1. Свистячі: [з] [с] [] [ц] „Сце їздзу” (по-дитячому)
[з’] [с’] [‘] [ц’]
2. Шиплячі: [ж] [ч] [ш] [] „Ще їжджу”
[ж’] [ч’] [ш’] [’]
Окремі діакритичні знаки вказують на такі особливості звуків:
[‘] після літери вгорі – м’якість приголосного: [с’ад’], [л’ýл’ка];
[’] після літери вгорі – напівпом’якшена вимова приголосного: [йáв’ір], [ти́х’і];
[:] після літери – подовження звука: [д’:] [м’íд’:у];
[ў], [ĭ] над літерою – редукований звук: [м’іĭ], [буў];
[á] над голосними – головний наголос: [гáрно].
  Наголос може позначатися також вертикальним штрихом [|] перед наголошеним складом: [са|док];
[ò] над голосними – побічний наголос: [нòвоутвóреиниеĭ];
[] над літерами – один звук: [м’іл’];
[|] звичайна пауза: [реивé та стóгнеи|д’н’іпр шиерóкиĭ];
[||] тривала пауза: [на зéмл’у з’л’íзла н’іч||].


Тест