2.9.9 ПРАВОПИС ЧАСТОК

Частки пишуться разом
Правила Приклади
частки аби-, ані-, де-, чи-, що-, як-, -ся(-сь)
у складі будь-якої частини мови
абиколи, деякі, чимало, колись
частки би (б), же (ж), то, що в складі інших
часток і сполучників
немовбито, тобто, якби, мовби, атож
Частки пишуться окремо
Правила Приклади
якщо між часткою і займенником ставиться прийменник де на якому, аби з ким
хай, нехай, які творять форму наказового способу нехай зробить, хай іде
частка би (б), яка творить форму умовного способу дієслів прочитав би
частка же (ж), яка відіграє підсилювально-видільну роль знайшов же
якщо між часткою та словом, до якого вона приєднується,
стоїть інша частка
хто б то, скільки ж то
частка що в сполуках дарма що, тільки що,
хіба що, тому що
частка таки, що стоїть перед словом, до якого стосується таки виконав
частка то у сполученнях що то за, що то, чи то, які виконують підсилювальні функції
Частки пишуться через дефіс
Правила Приклади
частки бо, но, то, от, таки, коли вони
виділяють значення окремого слова
якогось-то, пиши-бо, написав-таки
частки будь-, небудь-, казна-, хтозна-, бозна-,
невідь- у складі займенників та прислівників
хтозна-скільки, казна-який


Тест