2.2 СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ЛІТЕРАМИ І ЗВУКАМИ

В українській мові майже кожній букві відповідає певний звук, проте повної відповідності між звуками й буквами немає. Є випадки, коли дві літери дають один звук і навпаки:

Літера Співвідношення зі звуками Приклади
 
Жодного звука не позначає
Ь (знак м’якшення) завжди розповідь [рóзcпов’ід’]
Один звук позначають
ДЖ = []
ДЗ = []
коли належать до кореня
(одної морфеми)
джміль [м’іл’], дзвоник [вóниек],
але під + живити [п’іджиеви́тие],
над + звуковий (на межі збігу морфем:
дві букви = два звуки)
Я, Ю, Є коли вживаються для позначення
м’якості приголосних
хвиля [хви́л’а]
Два звуки
Щ = [шч] завжди щастя [шчáс’т’а]
Ї = [йі] завжди героїзм [геиройíзм]
Я, Ю, Є за певних умов:

1. на початку слова;
2. після Ь;
3. після апострофа;
4. після голосного;
5. після Й.
яма – [йáма];
Ньютон – [н’йуотóн];
м’ята – [мйáта];
гігієна – [г’іг’ійéна];
Майя – [мáййа]

Запам’ятай!
Йотація – здатність голосного приєднувати [й].

  1. Будь уважним!
  2. Будуючи речення, треба уникати немилозвучності; тобто збігу однакових звуків:
    „поривчасто дув вітер” – дув поривчастий вітер;
  3. У прозі не допускається римування слів:
    „любов людини до батьківщини” – любов людини до рідної землі;
  4. Фонетичні засоби милозвучності часто виявляються в текстах художнього стилю.
Художній
засіб
Визначення Приклад
анафора повторення початкових звуків, слів
(може бути рядкова і строфічна)
Чую ваш голос простий і ласкавий,
Предки безсмертні мої:
Праця людини – окраса і слава,
Праця людини – безсмертя її.

В.Симоненко
епіфора повторення кінцевих звуків, слів
чи звукосполучень у закінченнях
слів віршованого рядка
Надію в хаті поважайте,
Її на видному тримайте,
Бо де у хаті вона є,
Туди і щастя забреде.

С.Горлач
алітерація повторення у рядку подібних за
звучанням приголосних
„Вартуй! Вартуй!” – з Кирилівської брами.
„Вартуй! Вартуй!” – від Київських воріт.

Л.Костенко
асонанс концентроване повторення
голосних у рядку
Два кольори мої, два кольори:
Червоне – то любов, а чорне – то журба.

Д.Павличко
тавтологія повтор однокореневих слів Дощем задощило навколо і землю, і трави.
ретардація уповільнення розповіді в усній
народній творчості за рахунок
повтору окремих словосполучень
з нерівномірним періодом
То тоді ці козаки теє зачували,
Білим лицем до сирої землі припадали,
Дівку-бранку, Марусю, попівну Богуславку,
Кляли-проклинали…

Уривок з думи „Маруся Богуславка”

Запам’ятай!
Рефрен – повторення окремих рядків тексту, в кінці строфи у певному порядку (приспів).
Наприклад, слова Володимира Сосюри „Любіть Україну…”


Тест