3.5 ПАРОНІМИ

Пароніми – це слова близькі (не однакові) за звучанням, але різні за значенням і написанням. Пароніми належать до однієї частини мови, можуть об’єднуватися в ряди з різною кількістю слів на основі структурної подібності, а не повного або часткового збігу лексичних значень:
адрес (урочисте письмове привітання особі або організації здебільшого з нагоди ювілею) –
адреса (місце проживання людини або знаходження організації чи установи);

дільниця (адміністративно-територіальна або виробнича одиниця) –
ділянка (земельна площа, частина якої-небудь території, галузь, сфера діяльності);

білити (робити щось білим, фарбувати, забарвлювати у білий колір) –
біліти (ставати білим, білішим, виділятися білим кольором).

Пароніми
Правила Приклади
словникові

(яким властиві різні принципи
семантичної сполучуваності з
іншими лексичними одиницями)
гармонійний
(приємний для слуху, милозвучний:
гармонійний голос;
який перебуває в чіткій відповідності
з чимсь, злагоджений:
гармонійні відносини) –
гармонічний
(заснований на принципах гармонії,
співзвучний:
гармонічний слух, гармонічний стиль)
контекстуальні (поетичні)

(свідомо зближувані в тексті слова
з метою досягнення художньої
виразності, стилістичного ефекту)
Віки духовної руйнації.
Змія вжалила серце нації
Л.Костенко;
Усякі там сонети і сонати – дають
(це правда) збитки нам давно
А.Бортняк
парономазія

(свідоме контекстуальне зближення
слів за ознакою звукової подібності;
виникає на каламбурному зближенні
близьких за звучанням, але різних за
змістом слів)
Борвій-буран схопив дерева в бран;
І ніжним чадом, чудом чистим
бузкова свічка понад листом
вже злотом-променем жива
І.Драч

Запам’ятай!
абрис – контур предмета, нанесений за допомогою ліній;
обрис – загальний вигляд предмета; контур, силует;

aвторитарний – владний, який утверджується силою влади (авторитарний уряд);
авторитетний – який користується авторитетом, заслуговує на довіру (авторитетний викладач);

адрес – письмове, переважно ювілейне привітання, звернене до особи, установи;
адреса – місце проживання особи або місце розміщення установи; напис на конверті, бандеролі;

анотація – коротка, стисла характеристика змісту статті, книжки;
нотація – система умовних позначень; догана, повчання людині, що припустилася якоїсь помилки;

багатир – багата людина, багатій;
богатир – оспівний у народній творчості герой з надзвичайною силою і відвагою;

будівельник – людина, яка має будівельну спеціальність (досвідчений будівельник);
будівник – узагальнена назва для людини, яка бере участь у спорудженні чогось; творець (будівник

нового життя);

будівничий – архітектор; засновник, творець;

бювет – будівля над мінеральним джерелом, обладнана для приймання лікувальних вод;
кювет – водостічна канава вздовж шляху чи залізничного полотна;

виборний – який обирається голосуванням на якусь посаду (виборний орган);
виборчий – який стосується виборів, їх організації та проведення (виборча дільниця, бюлетень,

кампанія);

вимисел – те, що вигадане;
домисел – здогад, заснований на припущенні, міркуваннях;

вистава – твір театрального мистецтва, спектакль;
виставка – публічний показ спеціально підібраних предметів і місце для нього;

відпуск – видача, продаж чого-небудь;
відпустка – звільнення на певний час від роботи;

військовий – який стосується війська, установлений в армії (військова дисципліна);
воєнний – який стосується війни (воєнна інтервенція);

віршований – написаний віршем (віршований твір);
віршовий – який стосується вірша, його форми, структури (віршовий розмір);

гірницький – який стосується гірника, пов’язаний з ним (гірницький колектив);
гірничий – пов’язаний з вивченням, видобутком і використанням корисних копалин (гірнича

промисловість);

громадський – який стосується суспільства, громади чи окремого колективу (громадський діяч);
громадянський – який стосується громадянина чи члена суспільства (громадянський обов’язок);

група – сукупність осіб, предметів;
трупа – колектив артистів театру (балетна трупа);

дистанція – відстань, проміжок між чим-небудь;
інстанція – щабель у системі підлеглих один одному органів;

досвідчений – який має життєвий досвід;
освічений – який має освіту, здобув знання;

дружний – згуртований, одностайний (дружний клас);
дружній – доброзичливий, дружелюбний (дружній потиск руки);

знаменитий – який має славу, популярність (знаменитий композитор);
знаменний – дуже важливий, видатний (знаменний день);

інформативний – який наповнений інформацією (інформативний виклад);
інформаційний – який містить, опрацьовує інформацію (інформаційне бюро);

їда – споживання їжі;
їжа – харчі;

книжковий – який стосується книжки, пов’язаний з нею (випускає книжки або торгує ними)

(книжковий ярмарок);

книжний – характерний для писемно-літературного викладу (книжний стиль);

контингент – сукупність людей, що становить якусь однорідність;
континент – материк;

корисливий – який прагне до власної вигоди, робить заради наживи (корислива людина);
корисний – який приносить користь (корисний довідник);

людний – багатолюдний (людний проспект);
людяний – доброзичливий, чуйний до інших (людяний учинок);

мимохідь – проходити мимо по дорозі, побіжно;
мимохіть – без певного наміру, мимоволі, несвідомо;

на протязі – під дією різкого струменя повітря, що продуває (стояти на протязі);
протягом – упродовж певного часу тривання дії чи процесу (протягом тижня);

пам’ятка – предмет матеріальної культури, що зберігся;
пам’ятник – архітектурна або скульптурна споруда на честь когось;

плутати – безладно переплітати нитки; уносити неясність, помилятися;
путати – стягувати путами-ременями;

посмішка – глузливий вираз обличчя, що відбиває кепкування, іронію; насмішка;
усмішка – порух м’язами обличчя, який виражає радість, задоволення;

програмний – який містить у собі програму (програмний документ);
програмовий – який є в навчальній програмі (програмовий матеріал з фізики);
програмований – який здійснюється за допомогою програмування (програмоване навчання);

публіцистичний – який стосується публіцистики як роду літературної творчості (публіцистичний

жанр);

публічний – прилюдний (публічний виступ);

рідкий – який перебуває у стані рідини (рідкий розчин);
рідкісний – який трапляється дуже рідко (рідкісний метал);

свідоцтво – офіційний документ, який підтверджує якийсь факт;
свідчення – факт, що підтверджує щось, доказ;

сердечний – сповнений доброзичливості, чуйний, щирий, вірний (сердечний приятель);
сердешний – який, викликає співчуття, нещасний (сердешна Катерина);
серцевий – який, стосується серця; пов’язаний з хворобами серця (серцевий м’яз);

степінь – добуток двох, трьох і більше однакових співмножників;
ступінь – крок; посада і звання; порівняльна величина;

тактичний – який стосується тактики (тактична боротьба);
тактовний – який володіє почуттям міри, вміє поводитися (тактовна людина);

талан – доля, щастя, удача;
талант – обдаровання, природні здібності.


Тест