1.4 ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ

Чергування – це закономірна зміна голосних чи приголосних звуків під час творення нового слова або словозміни у тій самій морфемі.

Чергування голосних
Типи чергувань Умови чергування Приклади
О, Е (у відкритому складі)
з І (в закритому складі)
за словозміни кінь – коня,
сім – семи,
осіб – особа
за словотворення будівник (пор. будова)
сільський (пор. село)
вільний (пор. воля)
О, Е не переходить в І коли ці звуки вставні або випадні земля – земель,
вікно – вікон
у групах -ор-, -ер-, -ов-, -ол- між приголосними хорт – хорта,
шовк – шовку,
виняток погірдний (пор. погорда)
у групах із повноголоссям -оро-, -оло-, -ере-, -еле- город, шелест, колос, терен,
винятки: моріг, поріг, оберіг, сморід, берізка
у родовому відмінку множини іменників середнього роду на -енн(я) значень, положень, передбачень
в абревіатурах і в похідних утвореннях колгосп, торгпред
у словах іншомовного походження агроном, інженер
Відхилення в чергуванні О з І, Е з І
І наявне у відкритому складі в словах з вирівняною за іншими відмінками чи формами основою у формі називного відмінка однини дзвінок (дзвінка, дзвінку, дзвінком)
у формі родового відмінка множини вікон (вікно)
у пестливих формах іменників кілочок, місточок
у групах із повноголоссям -оро-, -оло-, -ере- О, Е переходять в І у формі родового відмінка множини іменників жіночого роду борона – борін,
борінка
у формі родового відмінка множини іменників середнього роду болото – боліт,
болітце
у деяких похідних іменниках середнього роду з подовженими приголосними Запоріжжя, підборіддя
О, Е наявні в закритому складі у непрямих відмінках іменників чоловічого роду котел – котла
у групах із повноголоссям -оро-, -оло- зі сталим наголосом в іменниках жіночого роду сорóк, огорóж
у формі родового відмінка множини іменників жіночого роду вод, будов, основ, меж
у прикметниках, утворених від власних імен на -ов-, -ев-, -єв- малишевський (бо Малишев)
під наголосом у коренях -вод-, -воз-, -нос-, -роб- хлібороб, водовоз, діловод
у ряді слів книжного походження вирок, пророк, народ
чергування Е з О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й перед м’яким приголосним, складом з Е, И – пишеться Е вечеря, учень, щетина
перед твердим приголосним, складом з А, О, У, И – пишеться O у групах із повноголоссям -оро-, -оло- зі сталим наголосом в іменниках жіночого роду іграшок, чорний, копійок
О пишеться замість Е перед м’яким приголосним в іменниках жіночого роду (третьої відміни) в суфіксі -ост- безкрайості, пекучості
у давальному та місцевому відмінках однини деяких іменників бджолі, у пшоні
О пишеться замість Е перед м’яким приголосним у похідних утвореннях вечоріти, чорніти
О пишеться замість Е перед м’яким приголосним у закінченнях родового та орудного відмінках прикметників, займенників, числівників прикметникового типу жіночого роду гарячої, першою, нашої
чергування голосних у дієслівних коренях чергується О з А, якщо наступний склад має наголошений [á] вечеря, учень, щетина
Е (невипадний) пишеться в префіксальних морфемах дієслів доконаного виду; І (невипадний) – недоконаного іграшок, чорний, копійок
І (невипадний) пишеться в коренях дієслів із суфіксом -ува-, -юва- безкрайості, пекучості
Е (випадний) чергується з И перед Л, Р бджолі, у пшоні

Запам’ятай!
Щоб правильно написати слово з ненаголошеним голосним, корінь потрібно змінити так, щоб ненаголошений звук став наголошеним: веснá – вéсни.
Потрібно запам’ятати: багатий, багато, багатство, багаття, багач, багатир (багач), але богатир
(Богом дана сила), гарячий, гарячка, гáряче, гаразд, кажан, калач, хазяїн, крашанка, канонада, обитель, оренда, навігація, крохмаль, картатий.

Умовні позначення:
[ … ]
– слово;
п – будь-який приголосний;
о – будь-який голосний.

У чергується з В
У В
1. [ п ] у [ п ].
Десь у хлібах кричав перепел.
1. [ о ] в [ о ].
Була в Одесі.
2. У [ п ].
Увійшли до хати.
2. В [ о ].
В очах його світилася надія.
3. [ п, о ] у [ льв-, св-, в-, ф-, тв-, хв- ].
Сидимо у вагоні.
3. [ о ] в [ п ]. [ крім в-, ф-, мв-, св-, хв- і под. ]
Пішла в садок вишневий (Т.Шевченко).
4. [ п, о ] ( , ; : – ( ) … ) у [ п ].
Стоїть на видноколі мати – у неї вчись
(Б.Олійник).
4. [ п ] в [ о ]
Був в Одесі.
У з В не чергується
1. У словах, що вживаються тільки з В або з У: вдача – удача, вклад – уклад,
вправа – управа, вступ – уступ – означають різні поняття.
2. У власних назвах, крім слова Україна – Вкраїна: Угорщина, Уельс.
І чергується з Й
І Й
1. [ п ] і [ п ].
Вірю в пам’ять і серце людське (Б.Олійник).
1. [ о ] й [ о ].
Ольга й Андрій добре провели час.
2. [ п, о ] ( , ; : – ( ) … ) і [ п ].
Випали сніги – і забіліли сліди.
2. [ о ] й [ п ].
Він тільки й знав, що молитися.
3. І [ п ].
І хотілося жити щасливо.
 
І з Й не чергується
1. Якщо зіставляються поняття.
Одвічне питання – батьки і діти.
2. Перед словом, що починається на Й, Є, Ї, Ю, Я:
Ольга і Йосип – друзі.
3. Після паузи:
Щось такеє бачить око, І серце жде чогось… (Т.Шевченко).


Тест