6.5 РЕЧЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ТИПИ. ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

Односкладними називаються речення з одним головним членом.

Односкладні речення поділяється на:
іменні
(головний член виражений іменником
і має ознаки підмета)
Київ. Тиша…
дієслівні
(головний член виражається дієсловом
і має ознаки присудка)
Караюсь, мучаюсь, але не каюсь… (Т.Шевченко).
Дієслівні односкладні речення
означено-особові
(дія виконується певною, визначеною особою.
Дієслово у формі I чи II особи однини чи множини
дійсного або наказового способу)
Хотіла випити води.
узагальнено-особові
(дія виконується узагальнено, тобто вона стосується
однаковою мірою будь-якої особи.
Дієслово у формі II особи однини чи множини)
Хоч вовком вий.
(Нар. творч.)
неозначено-особові
(дія стосується невизначеного кола осіб.
Дієслово у формі III особи множини теперішнього часу)
Про нього говорять.
Стояли недовго.
безособові
(головний член є виразником процесу або стану.
Дійова особа при цьому взагалі не передбачена)
Від ріки тягне
проникливим холодом.
Головний член безособового речення може бути виражений
– безособовим дієсловом у формі 3-ої особи однини
теперішнього чи майбутнього часу або
у формі середнього роду однини минулого часу
Надворі світає
– особовим дієсловом у значенні безособового У кожному вікні світилось.
– дієслівними формами на -но, -то Написано багато книг.
– неозначеною формою дієслова Писати тільки те,
що необхідно запам’ятати.
– прислівниками або іншими частинами мови
в ролі прислівників
Мені було жаль його.

Запам’ятай!
1. Називні – речення, у яких стверджується існування якихось предметів чи явищ. Головний член
у номінативних реченнях виражений здебільшого іменником у називному відмінку однини чи
множини: Арфа вечорова (Л.Костенко).
2. Не є називними речення, у яких прикметник стоїть після підмета. У більшості випадків він є
іменною частиною складеного присудка.
3. Якщо в реченні є будь-яка обставина, то це речення не називне, а двоскладне з пропущеним
присудком: Сади навкруги.
4. Односкладні речення завжди є повними: Ліси…
5. До означено-особових речень належать речення без підмета (який уособлюється з я, ми) та
речення із звертаннями, наказами, поханнями: Ходімте в сад. Я покажу вам сад
(М.Вінграновський).
6. До узагальнено-особових речень найчастіше належать прислів’я та приказки, у яких дієслово
уособлюється із займенником ти: Шилом моря не нагрієш.
7. Генітивні речення (у яких головний член речення виражений сполукою заперечного слова
немає (нема) з іменником у формі родового відмінка) іноді вважають до безособовими, іноді
виділяють в окремий розряд: Немає гіршого ворога від колишнього друга (Нар. творч.).


Тест