ВАРІАНТ №6

Частина 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1 – 9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

1. Антоніми вжито у прислів’ї
А Голова добре, а дві – краще.
Б Ранні пташки росу п’ють, а пізні – слізки.
В Не родися красна, а родися щасна.
Г Хто дбає, той і має.
А
Б
В
Г
2. Фразеологізм вдарити по руках означає
А знехтувати
Б розгніватися
В домовитися
Г посваритися
А
Б
В
Г
3. Простим є речення
А Малий човен на видноколі був добрим прихистком для мого втомленого
погляду – мені раптом захотілося зробити щось надзвичайне.
Б Хлопець не жалкував за тими непрочитаними книжками – знав, що рецепта на
свій пошук там не відчитає.
В Я тоді довго сидів над Дніпром, заколисаний його тишею, довго слухав
мелодійний плескіт хвиль…
Г Він почув: до нього щось торкається – сипався пісок.
А
Б
В
Г
 
4. Числівник є в реченні
А Він сьогодні не вивчив вірш, тому отримав двійку.
Б У спектаклі брало участь одинадцятеро дітей.
В Забрьоха викликав усю сотню на майдан.
Г Збудували новий тридцятиповерховий будинок.
А
Б
В
Г
5. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка
А пр..шумний пр..творити, пр..багатіти, пр..змружений, пр..славний
Б пр..гіркий пр..кипіти, пр..мокрий, пр..червоний пр..поганий
В пр..гарний, пр..чорний, пр..ставити, пр.. цілитися, пр.. сипати
Г пр..мчати, пр..гладити, пр..шити, пр..морський, пр..творити
А
Б
В
Г
6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з йо
А під..омний, кур..озний, павіл..он, ма..оріти, д..оготь
Б л..отчик, пен..ок, ст..ожка, зна..омий, бо..овий
В намал..ований, с..огодні, га..ок, ра..он, кра..овкй
Г медал..он, з..омка, Солов..ов, Вороб..ов, міл..он
А
Б
В
Г

Прочитайте текст і виконайте завдання 7 – 9.
(1) Глибоке розуміння того, що Шевченко як співтворець духовної краси, сили і величі української нації, стає однією з найбільших її святинь-символом України, її невід’ємною суттю, прозвучало не в одній з прощальних промов. (2) І не випадково, що біля домовини Шевченка промовляли тоді найвидатніші діячі і творці української історії – відомий етнограф Павло Чубинський, історик і письменник Микола Костомаров, письменник-культуролог, історик Пантелеймон Куліш, редактор першого українського літературно-мистецького щомісячного журналу „Основа” Василь Бєлозерський, поет Афанасьєв-Чужбинський. (3) …Повернення Шевченка Україні – це повернення нашої національної гідності і розуміння, що в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. (4) Повернення Шевченка Україні – це повернення до України її блудних синів, що підступно були обмануті і втратили духовний зв’язок з материнською землею, повернення Україні Шевченкової мови.

7. Орфографічну помилку допущено в слові
А співтворець
Б письменник-культуролог
В громадсько-політичного
Г Шевченкова мова
А
Б
В
Г
8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому
А
Б
В
Г
9. Складнопідрядним означальним є реченняо
А перше
Б друге
В третє
Г четверте
А
Б
В
Г

Завдання 10 – 23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

10. Апостроф пишеться в усіх словах рядка
А м..ясо, в..язати, п..ятнадцять, л..яний, в..яне
Б м..язи, в..ється, пам..ятник, здоров..я, без..язикий
В безслав..я, осеред..я, з..юрмитися, від..їхати, об..явити
Г об..єм, за..їхати, без..ядерний, без..ініціативний, трьох..ярусний
Д с..юрчить, знан..я, розв..язка, зор..я, надвечір..я
А
Б
В
Г
Д
11. Позначте рядок, у якому відбулося подвоєння приголосних
А силен..ий, невблаган..ий, підніс..я, священ..ий, священ..ик
Б незрівнян..ий, сказан..ий, тряс..я стальн..ий, цін..ий
В рослин..ий, здоровен..ий, шален..ий, закон..ий, цілин..ий
Г бурячин..я, воз..’єднан..я, півден..ий, оборон..ий, родин..ий
Д лист..я, гордіст..ю, медал..ю, стат..я, ніч..ю
А
Б
В
Г
Д
12. Не допущено помилку у відмінюванні числівника
А шестидесятьома трьома
Б восьми десятьох п’ятьох
В на сімдесяти дев’яти
Г сороками п’ятьома
Д стома п’ятьомами
А
Б
В
Г
Д
13. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку
А обоє книжок
Б півтора місяці
В чотири екзамени
Г три аркуша
Д п’ятдесят один пасажирів
А
Б
В
Г
Д
14. Неправильно побудовано словосполучення
А передплатити газети
Б ухвалити рішення
В складати іспити
Г співставити результати
Д брати участь
А
Б
В
Г
Д
15. Прикладки слід писати в лапках у всіх словосполученнях рядка
А озеро Тельбін, човен Тарас Шевченко, село Конотоп
Б квітка ромашка, цукерка Ромашка, атракціон Ромашка
В напій Ситро, фірма Гайденс, роман Сибіріада
Г пес Пірат, місто Харків, готель Київ
Д печиво Сяйво, комедія Хазяїн, дівчина Софійка
А
Б
В
Г
Д
16. Разом пишуться всі слова в рядку
А автоматно/токарний, дослідно/виробничий, до/несхочу
Б пів/Києва, південно/східний, північно/східний
В південно/український, північно/морський, вище/вказаний
Г пів/пляшки, досить/таки, до/снаги
Д до/ста, достатньо/відомий, палео/геновий
А
Б
В
Г
Д
17. Не змінюються всі слова в рядку
А ходити, даласі, мадам, тхеквондо
Б сміючись, двійко, помацки, ЖЕК
В бра, кімоно, месер, театр
Г зранку, кін, телеінтерв’ю, пальто
Д на-гора, магнето, модерато, ложе
А
Б
В
Г
Д
18. Поширене означення НЕ відокремлюється в реченні (розділові знаки вилучено)
А У залитих водою низинах витикався лапатий лопух.
Б Вдалині чорніла пляма схожа на Андрійка.
В Пахло зерном збираним недавно розкиданим під сонцем для підсихання.
Г Місто освітлене вогнями лежало в долині.
Д Сп’янілий від щастя я брів городами і не бачив жодної рослини під ногами.
А
Б
В
Г
Д
19. Букви я, ю, є, ї позначають два звуки в усіх словах рядка
А багатослів’я, довір’я, згуртування, лопушняк
Б в’єтнамський, кампанія, пательня, тер’єр
В балалаєчний, сіряк, щеня, торф’яний
Г камер-юнкер, сіяти, миколаївець, рельєф
Д морквяний, зброяр, юридичний, мідянка
А
Б
В
Г
Д
20. Тире між підметом і присудком НЕ потрібне в реченні (розділові знаки вилучено)
А Сім моє улюблене число.
Б Моя мати наївність тиха жура і добрість безмежна.
В Дуже добра жінка моя мати.
Г Шепіт вечоровий то голос близького повноліття.
Д Щастя не знати спокою, в далі йдучи невідомі.
А
Б
В
Г
Д
21. Закінчення –а(-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку
А свищик, сволок, лірик, Луганськ
Б пересуд, лінотип, деспот, випад
В наскок, ліпник, держак, аркан
Г заспів, насип, аркуш, архів
Д депутат, ароматизатор, наст, Алтай
А
Б
В
Г
Д
22. Поширеним є речення
А Валка чумаків посунула.
Б Ми накивали п’ятами.
В „Бути чи не бути” – це питання.
Г Сіно ще не прибрали.
Д Час летить.
А
Б
В
Г
Д
23. Правильну вимову слова кривдниця відображає фонетичний запис
А [кри́ўдниец’а]
Б [кри́вдниец’а]
В [кри́удниц’а]
Г [кри́вдниця]
Д [кри́вдн’иц’а]
А
Б
В
Г
Д

Завдання 24 – 28. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

24. Установіть відповідність між видом односкладного речення та прикладом
Вид речення 1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 узагальнено-особове
4 безособове
Приклади А Довіряй, але перевіряй.
Б Брехливу собаку чути здалека.
В П’ю життя моє спрагненно-радо.
Г В Італії короп вважають стравою для
закоханих.
Д Диво дивнеє на світі з тим серцем буває!
  А Б В Г Д
1
2
3
4
25. Установіть відповідність між типом підрядного речення і прикладом
Тип речення 1 підрядне умови
2 підрядне мети
3 підрядне місця
4 підрядне ступеня і
способу дії
Приклади А Для того, щоб стать щасливим, треба
мріяти завжди.
Б Серця не змусиш битися так, як це тобі
заманеться.
В Якби видніше, поблукати скрізь би.
Г Куди ноги, туди й голова.
Д Я п’ю шовковість самоти, як ніч спиває
заходу останню червінь.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
26. Установіть відповідність між видом речення і прикладом
Вид речення 1 просте зі вставним
cловом
2 просте речення з
однорідними присудками
3 складнопідрядне речення
4 складносурядне речення
з однорідними членами
речення
Приклад А Буває вечірня зоря золота буває
рожева а ця ось багрянисто-туманна.
Б Дійсність така містична така химерна.
В Предметом наукового дослідження
дельфіни стали двадцять два століття
тому.
Г Справді дурний язик голові не
приятель.
Д Сучасна наука не може пояснити хто
був предком дельфіна.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
27. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм 1 баламутити голови
2 взяти своїм горбом
3 очі відбирає
4 збирати вершки
Значення А хто-небудь вродливий, гарний
Б дурити, морочити когось
В здобувати що-небудь ціною
величезних зусиль
Г ставати рішучим, зібраним
Д брати собі все найкраще, першим
користуючись чиїмось здобутками
  А Б В Г Д
1
2
3
4
28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

Старий ще більше насупився, але доскіпуватись не став: (1)той (2)же чабанський (3)гонор не дозволяв йому (4)по-своєму бути причепливим, лізти не в своє.
А іменник
Б займенник
В дієприслівник (як форма дієслова)
Г прислівник
Д частка
  А Б В Г Д
1
2
3
4

ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ

Завдання 29 – 36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його. Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36. Пантеон постатей (1–5) У будь-якому національному просторі є свій пантеон постатей, які символізують його мистецькі й духовні верховини, стають своєрідними іменами-емблемами, що вирізняють його серед інших етнокультур. Цей пантеон відсвічує променями національного генія й складається з образів діячів культури, науки, політики, без яких практично неможливо уявити інтелектуальний та духовний розвій нації.
(6–9) З-поміж митців, які ввійшли до пантеону-геніалітету, вплинули на розвиток і тенденції драматургії, театру та драматичної культури й долі яких надзвичайно тісно переплелися, своєю творчою спорідненістю вирізняються Лесь Курбас та Микола Куліш. Кожен із них став еталонним і канонічним явищем у своїй творчій сфері.
(10–12) Л.Курбас понад усе поціновував неординарність людини, її індивідуальну й мистецьку яскравість. Один з провідних принципів його мистецько-театральної педагогіки полягав у тому, щоб формувати талановитих, „зоряних” майстрів сцени.
(13–18) Основоположник „Березоля” не лише розвивав природний потенціал особистостей, використовуючи багатий арсенал засобів театральної педагогіки, підіймаючи своїх вихованців до високого акторського й режисерського рівня, за що його називали „мистецьким поводирем”, а відчував потребу в такому митцеві-однодумцеві, який стояв би на одному художньо-інтелектуальному рівні з ним, став би стимулом і для його, Курбасового, особистісного розвою.
(19–29) Особливу потребу Л.Курбас відчував у непересічних сучасних драматургах. Він поважливо ставився до світової драматичної класики, постійно виставляв її на березільській сцені. Проте вона не могла замінити йому драматургію сучасності, оригінальних драматичних творів 20-30-х рр. XX століття, які відображали б специфіку національного буття, враховували б не лише традиційні психологічні підвалини мистецтва, а й модернові формотворчі здобутки. Йому бракувало сучасної драматургії, що виходила з таких же, що й Л.Курбас, уявлень про театральне мистецтво як про дійство, що протистоїть натурально-побутовій школі й передбачає каскад феєричних трюків, умовностей, фантазійний політ режисерської думки та акторської імпровізації.
(30–32) Л.Курбас почувався до кінця не реалізованим без національної драматургії, яка органічно вписувалася б у реформаторський пафос, програмну декларацію „Березоля”.
(33–37) Л.Курбас шукав – свідомо чи підсвідомо – серед українських драматургів такого митця, який був би адекватним йому (а може, й більшим) за масштабом таланту й самобутності. Йому конче потрібний був сучасний письменник-драматург, твори якого дали б змогу втілити у сценічній формі його, Курбасові, найважливіші знахідки режисерської філософії та театральної системи.
(38–44) М.Куліш, хоч і був лідером за покликанням, все ж потребував натхненників, які власними ідеями, оригінальними гаслами, критичними міркуваннями сприяли б його творчому розвою. Він відчував потребу в могутній діяльній постаті, на яку міг би орієнтуватися у своїй творчості. М.Кулішеві бракувало режисера, який підтримував би і поглиблював би його драматичні шукання, узагальнення, відкриття. Поруч з ним мала бути людина-концепція. Одна або кілька. Ними і стали Л.Курбас та М.Хвильовий.
(45–54) У зближенні драматурга і режисера велику роль зіграв психологічний чинник – притаманна їм однорідність почуттєвих, моральних і духовних домінант. Ці дві особистості швидко утворили творчий тандем, що вирізнявся серед інших мистецьких союзів неабиякою плідністю, тривалістю й органічністю. Обом була притаманна романтична тональність душі, і надихалися вони в драматургічній та сценічній діяльності романтичним пафосом творення. Обидва відчували покликання до створення такого мистецтва, яке було б відкриттям для українського суспільства, для часу, для доби – з гротеском і побутовістю, іронією і щирістю, фантасмагорією і прозорістю, ритмомелодійністю і сюжетністю, філософічністю і натуралістичністю.
(55–58) Ю.Смолич зазначав: „їх взаємна любов – Куліша і Курбаса – була ніжна і пристрасна: так люблять закохані навічно; так люблять друга, коли вірять, що йому готовано на майбутнє вчинити щось видатне. Думаю, що це була любов двох талантів, що знайшлися: Куліш був талант для Курбаса, Курбас – талант для Куліша”.

За Я.Голобородьком
(520 слів)
29. Висловлювання „У будь-якому національному просторі є свій пантеон постатей, які

символізують його мистецькі й духовні верховини, стають своєрідними іменами-
емблемами, що вирізняють його серед інших етнокультур”
є
А тезою автора, яку потрібно підтвердити або спростувати;
Б авторською ідеєю тексту;
В істиною, яка не потребує доказів;
Г формулювання суперечливого питання.
А
Б
В
Г
30. Вислів „Л.Курбас понад усе поціновував неординарність людини, її індивідуальну й

мистецьку яскравість” характеризує натуру
А спостережливу;
Б цілісну;
В вдячну;
Г митця.
А
Б
В
Г
31. Основна думка тексту звучить у реченні
А „Думаю, що це була любов двох талантів, що знайшлися: Куліш був талант для
Курбаса, Курбас – талант для Куліша”;
Б „У зближенні драматурга і режисера велику роль зіграв психологічний чинник”;
В „Л.Курбас почувався до кінця не реалізованим без національної драматургії, яка
органічно вписувалася б у реформаторський пафос, програмну декларацію
„Березоля”;
Г „З-поміж митців, які ввійшли до пантеону-геніалітету, вплинули на розвиток і
тенденції драматургії, театру та драматичної культури й долі яких надзвичайно
тісно переплелися, своєю творчою спорідненістю вирізняються Лесь Курбас та
Микола Куліш”.
А
Б
В
Г

32. У реченні „Л.Курбас понад усе поціновував неординарність людини, її індивідуальну й

мистецьку яскравість” вжито
А синоніми;
Б пароніми;
В антоніми;
Г омоніми.
А
Б
В
Г
33. Висловлювання „Ці дві особистості швидко утворили творчий тандем, що вирізнявся

серед інших мистецьких союзів неабиякою плідністю, тривалістю й органічністю” говорить про
А родинні зв’язки митців;
Б складні умови виживання;
В спільність поглядів двох митців;
Г основну тематику творів.
А
Б
В
Г
34. Наведений текст належить до такого функціонального стилю
А публіцистичного;
Б розмовно-побутового;
В публіцистичного з елементами художнього;
Г поєднання публіцистичного з науковим.
А
Б
В
Г
35. Текст є
А роздумом з елементами опису;
Б розповіддю;
В описом;
Г розповіддю з елементами роздуму.
А
Б
В
Г
36. Висновком є слова
А „Обидва відчували покликання до створення такого мистецтва, яке було б
відкриттям для українського суспільства, для часу, для доби – з гротеском і
побутовістю, іронією і щирістю, фантасмагорією і прозорістю,
ритмомелодійністю і сюжетністю, філософічністю і натуралістичністю”;
Б „У зближенні драматурга і режисера велику роль зіграв психологічний чинник –
притаманна їм однорідність почуттєвих, моральних і духовних домінант”;
В „М.Куліш, хоч і був лідером за покликанням, все ж потребував натхненників, які
власними ідеями, оригінальними гаслами, критичними міркуваннями сприяли б
його творчому розвою”;
Г „Думаю, що це була любов двох талантів, що знайшлися: Куліш був талант для
Курбаса, Курбас – талант для Куліша”.
А
Б
В
Г

Частина 2

Українська література

Завдання 37 – 56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

37. „Водіння кози” супроводжує календарно-обрядову пісню
А щедрівку
Б колядку
В веснянку
Г петрівчану пісню
Д купальську пісню
А
Б
В
Г
Д
38. „Ви ж сказали: „Мужаймося самі – минулу славу самі заберемо і прийдешню самі

поділим!” – ці слова у „Слові” належать
А Святославу Київському
Б Святославу Курському
В Всеволоду, брату Ігоря
Г авторові „Слова”
Д Ігореві, князю Новгород-Сіверському
А
Б
В
Г
Д
39. Григорій Сковорода називає „силою”
А крилаті фрази
Б байку як літературний жанр
В давню літературу
Г мораль байки
Д фабулу
А
Б
В
Г
Д
40. Характеристику Енея містять всі рядки, ОКРІМ
А був тяжко не по серцю Юноні, – все її гнівив: здававсь гірчиший їй від перцю,
ні в чім Юнони не просив
Б суціга, паливода і горлоріз; по світу як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз
В прямий, як сосна, величавий, бувалий, здатний, тертий, жвавий, такий, як був
Нечеса князь
Г був парубок моторний і хлопець хоч куди козак
Д він так здавався і нікчемний, та був розумний і письменний, слова так сипав, як
горох
А
Б
В
Г
Д
 
41. Отцем Бенедиктом був
А свитник Василь
Б Іван Шрам
В Іван Брюховецький
Г Максим Гримач
Д Омелько Кайдаш
А
Б
В
Г
Д
42. Пейзажні описи в поемі „Катерина” введені, щоб
А передати красу української природи
Б поглибити психологічний стан героїні
В зберегти народнопісенні традиції
Г показати красу шевченківського вірша
Д надати твору реалістичного звучання
А
Б
В
Г
Д
43. „Батько мій сів на коня, ухопив на сідло карапуза – синка свого, себто мене,

ледачого, та й гайда на Запорожжя,” – розповідає про себе
А Гриць Бобренко
Б Яким Сомко
В Кирило Тур
Г Ярема Галайда
Д Іван Шрам
А
Б
В
Г
Д
44. Все, що мав у житті, він віддав

Для одної ідеї,
І горів, і яснів, і страждав,
І трудився для неї –

так сказано про

А Тараса Шевченка
Б Панаса Мирного
В Івана Франка
Г Івана Карпенка-Карого
Д Івана Нечуя-Левицького
А
Б
В
Г
Д
45. До фольклорно-епічних жанрів належить жанр
А легенда
Б казка
В пісня
Г дума
Д коломийка
А
Б
В
Г
Д
46. Образ Азазеля наявний у творі
А Івана Котляревського
Б Тараса Шевченка
В Івана Франка
Г Лесі Українки
Д Михайла Коцюбинського
А
Б
В
Г
Д
47. Представником МУРу був письменник
А Улас Самчук
Б Володимир Сосюра
В Василь Стус
Г Богдан-Ігор Антонич
Д Юрій Андрухович
А
Б
В
Г
Д
48. За жанром „Мартин Боруля” І.Карпенка-Карого
А трагедія
Б комедія
В власне драма
Г трагікомедія
Д водевіль
А
Б
В
Г
Д
49. Назва вірша „Contra spem spero” перекладається з латини як
А борітеся – поборете
Б надія помирає остання
В мріє, не зрадь
Г без надії сподіваюсь
Д сізіфова праця
А
Б
В
Г
Д
50. „Великий жаль вхопив … за серце. Зразу його тягло скочити з скелі у крутіж”.
А Івана Палійчука
Б Івана Дідуха
В Івана Брюховецького
Г Івана Запорожця
Д Омелька Кайдаша
А
Б
В
Г
Д
51. Використання повтору „Любіть Україну” в однойменному вірші В.Сосюри називається
А анафорою
Б рефреном
В тавтологією
Г ретардацією
Д риторичним звертанням
А
Б
В
Г
Д
52. Героями новели „Я (Романтика)” є всі, ОКРІМ
А доктора Тагабата
Б людини X
В Андрюші
Г редактора Карка
Д дегенерата
А
Б
В
Г
Д
53. Справжнє ім’я Остапа Вишні
А Панас Рудченко
Б Павло Губенко
В Іван Лозов’ягін
Г Іван Тобілевич
Д Микола Фітільов
А
Б
В
Г
Д
54. Родина Лавріна Запорожця на початку і в кінці кіноповісті „Україна в огні” виконує пісню
А „Повій, вітре, на Вкраїну”
Б „Та забіліли сніги, забіліли білі”
В „Ой, піду я до роду гуляти”
Г „Віють вітри, віють буйні”
Д „Мати ж моя пава”
А
Б
В
Г
Д
55. Строфа Брате мій, наречений Іваном!

Брате мій, наречений Іваном!
Нащо рятував мене? Біда.
Кажуть, десь далеко за лиманом
Море є – одним лицем вода.

написала віршовим розміром

А хорей
Б ямб
В дактиль
Г анапест
Д амфібрахій
А
Б
В
Г
Д
56. Прийом антитези відсутній у рядку
А Наш батько з тих, що умирали перші, А гриць Бобренко – з тих, що хочуть жить.
Б Моя любов з чолом сягала неба, А Гриць ходив негами по землі.
В Про наші битви – на папері – голо, Лише в піснях отой вогонь пашить.
Г Історії ж бо пишуть на столі, Ми ж пишем кров’ю на своїй землі.
Д Чи він мені, чи я йому – нерівня, Нерівня душ – це гірше, ніж майна!
А
Б
В
Г
Д

Завдання 57 – 60 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.

57. Установіть відповідність між терміном і його визначенням
Термін 1 алюзія
2 алегорія
3 алітерація
4 амфібрахій
Визначення А втілення абстракного поняття в конкретному образі
Б трискладова стопа з наголосом на другому складі
В натяк на загальновідомий історичний чи
літературний факт
Г справжнє ім’я автора, на противагу імені
вигаданому – псевдоніму
Д повторення подібних за звучанням приголосних у
віршованому рядку
  А Б В Г Д
1
2
3
4
58. Установіть відповідність між реплікою та персонажем твору
Персонаж 1 Тьотя Мотя („Мина Мазайло” М.Куліша)
2 Мавка („Лісова пісня” Лесі Українки)
3 Маруся („Маруся Чурай” Л.Костенко)
4 Григорій Многогрішний („Тигролови”
Івана Багряного)
Репліка А Ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи.
Б Я – навіжена. Я – дитя любові.
Мені без неї білий світ глевкий.
В Ні, я жива! Я буду вічно жити!
Я в серці маю те, що не вмирає.
Г Тільки що під’їхали до вокзалу, дивлюсь –
отакими великими літерами: „Харків”.
Дивлюсь – не „Харьков”, а „Харків”! Нащо,
питаюсь, навіщо ви нам іспортілі город?
Д А Котляревський мені без надобності.
 
  А Б В Г Д
1
2
3
4
59. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом, у якому вжито
Художній засіб
1 гіпербола
2 оксиморон
3 інверсія
4 порівняння
Приклад А Тут і починається найцікавіший момент
нашого полювання.
Б Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні.
В Припливайте до колиски, лебеді, як мрії.
Г Та там з одного набою торік по двадцять
чотири качки били.
Д На галявині широкій квітка червона зійшла.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
60. Установіть відповідність між автором і поетичними рядками
Автор 1 Павло Тичина
2 Василь Стус
3 Дмитро Павличко
4 Василь Симоненко
Поетичні рядки А Мене водило в безвісті життя,
та я вертався на свої пороги.
Б Можна все на світі вибирати, сину.
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
В Йде весна запашна,
Квітами-перлами закосичена.
Г Поезіє, сонце моє оранжеве,
Щомиті якийсь хлопчисько
Відкриває тебе для себе.
Д І собором дзвінким Україна
написалась на мурах тюрми.
  А Б В Г Д
1
2
3
4

Частина 3

Власне висловлювання

61. Прочитайте наведений текст.

За всіх часів і в усіх народів було найбільшою святістю, коли лежав на столі хліб.

У народі кажуть: „Коли черствіє хліб, то і душі черствіють, а якщо черстіють душі – неодмінно зачерствіє хліб – наша совість.

То що і як маємо чинити, щоб не черствіла совість і не міліла душа?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваш міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведітіь цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу залишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.

Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
Чернетка