2.1 УКРАЇНСЬКА АБЕТКА

Алфавіт (грец. букви „альфа” + „бета”, або „віта”) – сукупність літер, прийнятих у писемності якої-небудь мови і розміщених у певному порядку; азбука, абетка.

Аа
а
Бб
бе
Вв
ве
Гг
ге
Ґґ
ґе
Дд
де
Ее
е
Єє
йе
Жж
же
Зз
зе
Ии
и
Іі
і
Її
йі
Йй
йот
Кк
ка
Лл
ел
Мм
ем
Нн
ен
Оо
о
Пп
пе
Рр
ер
Сс
ес
Тт
те
Уу
у
Фф
еф
Хх
ха
Цц
це
Чч
че
Шш
ша
Щщ
ща
Ьь
м’який знак
Юю
йу
Яя
йа
     


Тест