5. МОРФОЛОГІЯ

Морфологія (від грец. morphe – форма і logos – слово, вчення) – розділ граматики, у якому вивчається будова слів, їх граматичні властивості (словозміна, словотворення, формотворення), а також поділ на частини мови.


Тест