3.8 УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКА ЗІ СТИЛІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ

1. Найбільшу групу становлять слова зі стилістичного погляду нейтральні. Вони належать до загальновживаної лексики, якою користується кожний, хто володіє українською мовою, бо такі слова всім зрозумілі й означають поняття, звичайні для кожної людини: батько, бігти, далеко, радісно.

2. Близька до загальновживаної лексика специфічно-побутова, зв’язана з явищами побуту різних соціальних груп населення: узвар, каша, весілля, спектакль.

3. Велику стилістичну групу становить професійно-виробнича лексика, до якої належать слова, що вживаються для назв різних знарядь, матеріалів, процесів виробництва: бетонування, сівба, вагранка.

4. Окрему групу складає наукова та науково-технічна лексика. Поширена вона передусім у науковій літературі та в мові осіб, зв’язаних з тією чи іншою галуззю наукової і виробничо-технічної діяльності. У науковій та науково-технічній лексиці є слова, поширені в усіх або багатьох галузях науки й техніки, і слова властиві лише окремим науковим або технічним галузям – термінам.

Терміном називається спеціальне слово, яке вживається для точного найменування певного поняття з якої-небудь галузі знання.

Термінологічна лексика
Походження Приклади
біологічна плазма, клітина
військова штаб, ескадрилья
лінгвістична фонетика, відмінок
літературознавча хорей, фабула
математична множення, тангенс
медична офтальмологія, ампутація
морська лінкор, шкіпер
музична октава, терція
політико-економічна продуктивні сили, прибуток
політична нація, демократія
технічна блюмінг, шків
фізична атом, калорія
філософська суб’єкт, ідеалізм
фінансова вексель, авізо
шахова шах, ендшпіль

До загальнонаукової лексики належать слова, які використовуються в різних науках одночасно: дослідження, аналіз, синтез, позитивний.

Лексику поділяють на міжстильову та стилістично забарвлену.

Міжстильова лексика Стилістично нейтральна лексика переважає з кількісного погляду у словниковому складі української мови.

Ядро стилістично нейтральної лексики утворюють слова, що виступають назвами:
1) явищ природи (вода, сніг);
2) рослин і тварин (дуб, верба);
3) осіб за родинною спорідненістю (батько, мати);
4) осіб за професійною або службовою приналежністю (учитель, артист);
5) найрізноманітніших предметів побутового середовища (ніж, стіл);
б) ознак (білий, червоний);
7) дій, процесів і станів (ходити, сидіти);
8) просторових і часових понять (день, ніч);
9) кількісних відношень (один, п’ять);
10) одиниць ваги (грам, кілограм);
11) службово-граматичних елементів (і, а, але) тощо.

Стилістично забарвлена лексика Розрізняють такі дві форми функціонування української мови, як усне і писемне мовлення з властивим їм внутрішнім розшаруванням щодо стильових і стилістичних ознак.
Лексика усного мовлення Основу усної форми мовлення становить розмовно-побутовий функціональний стиль. Йому властиві такі типові ознаки реалізації комунікативного процесу, як невимушеність, спонтанність спілкування без попередньої підготовки, чітко виявлена ситуативна зумовленість, що випливає насамперед з так званих рольових характеристик учасників спілкування, переважно діалогічна форма обміну інформацією. Крім синтаксичної специфіки, розмовно-побутовий стиль має ряд типових власне лексичних ознак, а саме:
1) використання слів з виразними експресивно-оцінними позитивними і негативними значеннями;
2) вживання розмовних варіантів лексичних одиниць, що мають інші літературно-нормативні відповідники. Наприклад: мати – мама – неня → матінка, матінонька, матіночка, матонька, маточка, матуня, матусенька, матусечка, матуся, мамонька, мамочка, мамунечка, мамуня, мамусенька, мамусечка, мамуся, ненечка, ненька.

Експресивно-оцінна лексика розмовно-побутового стилю містить у своєму складі стилістично знижені, так звані просторічні слова, наприклад, назви осіб за різними ознаками: задавака, невмивака, позивака.

Одне з джерел поповнення розмовно-побутової лексики специфічними словами – семантичне стягнення аналітичних назв – словосполучень, наприклад: залікова книжка – заліковка, читальний зал – читалка.

Лексика писемного мовлення Писемним мовленням послуговуються офіційно-діловий, публіцистичний і науковий стилі.
Лексика офіційно-ділового стилю Офіційно-діловий стиль має кілька різновидів: канцелярсько-діловий, державного управління, юридичний, дипломатичний тощо. Уживаються слова тільки в прямому значенні, уніфікована спеціальна термінологія, кліше. Наприклад: акт, наказ, протокол, інструкція, довідка.
Лексика публіцистичного стилю Розрахований на здійснення впливу, чому безпосередньо підпорядковується політична загостреність, підкреслене ідеологічне спрямування відповідних текстів. У ній представлені слова на позначення суспільно-політичних явищ (боротьба, авангард, гуманізм), лексичні одиниці урочисто-піднесеного звучання (безсмертя, героїзм), слова викривальної семантики (запроданець, визискувач).
Лексика наукового стилю Відповідний функціональний стиль виконує насамперед інформативну функцію, основу якої становить диференційована різногалузева термінологія: абсолютний, абстракція, аргументація.

Термінологічна лексика окремих галузей наукового знання об’єднується у відносно замкнені лексичні підсистеми, до яких ставляться такі вимоги, як однозначність, дефінітивність, відсутність експресивно-оцінних нашарувань.

Поділ лексики української мови за приналежністю до окремих функціональних стилів не можна вважати абсолютним, раз і назавжди констатованим.

5. Зі стилістичного погляду в літературній мові виділяється й ділова лексика, що обіймає слова, вживані в канцелярській мові, в різних ділових паперах, у державних і урядових актах та постановах: заява, майно, наказ, страхування.

6. Окрему стилістичну категорію становить у літературній мові емоційно забарвлена лексика. Ця лексика має впливати на людину, тому використовується в художній літературі, публіцистиці, ораторській мові. Деякі слова означають:
а) назви почуттів: жах, гнів, ненависть;
б) вираження позитивної чи негативної оцінки явищ: добрий, милий, жахливо;
в) поетичні слова, властиві художній літературі і народній творчості: рута-м’ята, голубонько,
сизокрилий;

г) слова, вжиті в переносному значенні: він строчив свій твір;
д) слова зі значенням пестливості, здрібнілості, згрубілості, іронії, тобто з суфіксами -к-, -ик, -ок,
-очок, -иц-, -иськ-, -ан, -ак-, -аг-, -ищ-, -еньк-, -есеньк-, -езн-, -ецьк-, -юсіньк-, -ісіньк- та ін.:
дідуган, писана, чолов’яга, гайочок;
е) вульгаризми, які вживаються для якісної характеристики особи, явища, для вираження
негативного ставлення до них тощо: жерти замість їсти, пика замість обличчя;
ж) лайлива лексика, жаргонізми, арго: мерзотник, дурень, маруда.

7. Просторічні слова. За своїм значенням вони неоднакові (фамільярно-розмовні, грубі слова): докторша, ляпати (говорити), цмокнути (поцілувати).


Тест