П Е Р Е Д М О В А

Нині освіта набуває інноваційного характеру, що позитивно впливає на формування особистості, сприяє реалізації всіх її життєвих можливостей. Вимоги, які ставляться до молоді за цих умов, досить високі, що спонукає випускників загальноосвітніх навчальних закладів критично і творчо мислити, застосовувати набуті знання і вміння практично, переосмислювати отриману інформацію і виявляти найвищий ступінь самостійності на шляху до вдосконалення. Стрімке поширення нових освітніх технологій дає змогу прогнозування результатів навчальної діяльності, передусім співвідносити набуті знання з кінцевою метою навчання. Пропонований тренінг-курс допоможе старшокласникам та абітурієнтам підвищити якість знань з української мови та літератури, адаптуватися до певних типів завдань та умов, передбачених ЗНО.

Визначальною прикметою тренінгу є те, що його структуровано за рівнями, відповідно до ступеня підготовленості абітурієнта:
І – стартовий рівень,
ІІ – підсумковий (рейтинговий) рівень.

Теоретичний матеріал передбачає формування та вдосконалення базових знань із граматики української мови, теорії літератури, знання хрестоматійних текстів творів та їх аналізу, саме тому матеріал подано за темами. Кожну тему переділено на 2 блоки:
1) теоретичний („Актуалізація опорних знань”);
2) тестовий („Тематичне тестування”).

Пропонована будова стартового рівня допоможе сформувати навички самостійної роботи старшокласників і вміння поєднувати теоретичні знання з практичним володінням мовою та умінням аналізувати художні твори щодо вимог чільної програми.

Цей рівень об’єднує орфографічний, пунктуаційний та граматично-лексичний аналізи текстів, а також „Власне висловлення” та поглиблює знання з теорії літератури. Найбільшою проблемою школярів є невміння сформулювати свої думки, оформити їх у зв’язне повідомлення. З цією метою на сайті подано завдання різного ступеня творчої самостійності відповідно до принципів конструювання тренінгу.

Для вироблення вміння уникати зайвих дій та обирати оптимальні варіанти виконання завдань на ІІ рівні – рейтинговому – подано тренувальні варіанти, розроблені згідно з Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів та Програмою ЗНО.

Додатково вміщено приховані відповіді до тестових завдань, за допомогою яких учні зможуть самостійно визначити ступінь опанування мовного матеріалу, уміння аналізувати тексти, знання художніх творів, оскільки автоматично відбувається обчислення бального результату.

Пропонована технологія подання матеріалу сприяє інтенсифікації навчання, дає змогу старшокласникам та абітурієнтам усунути недоліки базової шкільної підготовки з української мови та літератури, щоб упевнено почуватися під час складання ЗНО.

Бажаємо успіхів у досягненні поставленої мети!

  1. Автори сайту:
  2. Дияк Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури української мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
  3. Прудка Вікторія Миколаївна – вчитель-методист вищої кваліфікаційної категорії спеціалізованої школи I–III рівнів №246 м.Києва з поглибленим вивченням англійсьої мови Дніпровського району.

Із запитаннями звертайтеся за адресою author@ridnamova.kiev.ua