1.2 СКЛАДОПОДІЛ. НАГОЛОС

Склад – це найменша вимовна одиниця, компоненти якої тісно пов’язані між собою в артикуляційному й акустичному плані.

Запам’ятай!

Скільки в слові голосних, стільки й складів: а – ка – де – мі – я = 5 складів.
Але (!) для переносу: ака – де – мія = 3 склади.
Правила переносу
Одна літера не залишається і не переноситься в наступний рядок Складноскорочені слова і абревіатури не розриваються Від цифр не відриваються скорочення М’який знак і апостроф залишаються з попереднім приголосним
– чен – ко – якірний

– це

Запам’ятай!


Вільний перенос

Частини слів з одного рядка в другий треба переносити за складами: ґу-дзик, Лук’-ян, вузь-ко, книж-ка.
Не можна відривати одну літеру від значущої частини слова (від префікса, кореня), проте в межах кореня перенос вільний: без-зе-мель-ний, жи-ття і жит-тя.
Дж, дз – кореневі не розриваються, але на межі префікса і кореня перенесення букв відбувається: над-зем-ний.
Склад
Відкритий Закритий Прикритий Неприкритий
закінчується голосним закінчується приголосним починається приголосним починається голосним
ма – ма бать – ків хлі – ба а – ле – я
Наголос – це посилення голосу на одному із складів.
Голосний, на який падає наголос, – наголошений.
Голосний, на який не падає наголос, – ненаголошений.
Наголос в українській мові
вільний рухомий
не закріплений за певним складом може переходити з одного складу на інший у формах одного слова
водá, морóзиво сéстри – сестри́
школя́р – школярá

Запам’ятай!
1. Деякі слова мають сталий наголос: вíрш – вíрші, кýрячий – кýрятина.
2. Ненаголошені [е], [и], [о], [у] в переднаголошеному і післянаголошеному складах будуть мати
наближення:и], [ие], [оу], [уо]. Звуки [еи], [ие], [оу], [уо] – не завжди, коли наголошений склад
[ó], [ý] наступний або попередній: мене [меинé], зозуля [зоузýл’а], руно [руонó].

Будь уважним!


Не роби помилки, коли наголошуєш:
1. Числівники (мають наголос на з’єднувальній літері): одинáдцять, а не оди́надцять.
2. Одиниці виміру мають наголос на останньому складі: кіломéтр, а не кілóметр.
3. Віддієслівні слова на -ання мають наголошений [а]: читáння, а не чи́тання.
4. Складні слова (перевіряй за орфографічним словником): рукóпис, а не рýкопис.
5. Дієслова (під впливом говорів): роблю́, а не рóблю, крім чéрствіти.
6. Іншомовні слова (перевіряй за орфографічним словником): майонéз, а не майóнез.
7. Прикметники здебільшого мають наголос на останньому складі: нови́й, текстови́й,
крім порядкóвий і ри́нковий.

Запам’ятай!


Слова з подвійним наголосом:
весня́ний – весняни́й, доповíдач – доповідáч, зáвжди – завжди́, дóговору – договóру, жáлібний – жалібни́й, зáголовок – заголóвок, мáбуть – мабýть, м’я́зовий – м’язови́й, пéрвісний – первíсний, перéстарок – перестáрок, пóмилка – поми́лка, прóстий – прости́й, тáкож – такóж.

Правильно наголошуй!
áвгіїв впóперек єрети́к кýхарство осокá стремéно
акáфіст всерéдину жалюзí лапки́ пальтечкó сум’яття́
акрóполь гарсóн життє́пис лепехá перéпис сýсло
алкогóль гвинтови́й жолóбчáстий листопáд перéріз таврó
анáпест гільцé жóрно літóпис пи́санковий тáнець
aнáтóм голíруч жорнови́й логопéдія піалá терези́
афíнянин гомíлкóвий зáбавка лóкшина плисти́ тятивá
баби́ще гори́цвіт завдáння лускá пли́тчастий уперéкидь
бавóвняний граблí зáгадка мáрмур податкóвий ýрвище
бáнтина грéйпфрýт заняття́ мигдалéвий подзвони́ти фартýх
бaсóвий громадя́нин зáпічок митáрство пóдружка фарфóр
бáтьківський гурткови́й зáсипка морквяни́к позáочі фахови́й
бéсíдниця гуртóжиток зáчи́н мотузки́ позачасóвий фенóмен
біржови́й гýсячий зáчіпка м’якýш попíдруки фóльга
бляшáний ґáблі зéрня́ навзáєм пóрожньо хорти́ця
борщéвий ґýдзиковий зерó нáвіска порядкóвий Хóртиця
борщови́й ґраткóвий зимівни́к назáхват послáння хоругвá
буси́на ґуля́стий іври́т нáклéйка пóслуга хýтро
буханéць дéнцé íкло нáколка пóсміх цáрина
вáхтéр джýра íрис (квітка) напéрсткóвий правопи́сний цемéнт
ведмеди́ця дíвчи́на іри́с (цукерка) настóянка при́ятель ци́ган
верстови́й добри́вечір їдлó нáцінка пулóвер чадни́й
вимóга дóговíр кáмбала недóлюд рáтáй чéрствíти
ви́падок договíрний каталóг ненáвисть рéкрут чорнóзем
вирáзний донéсхочу катóлик номерни́й рукóпис чорнóслив
виши́ваний дóнька квартáл обрáння рукопи́сний шавлíя
виши́ванка допíзна кéта обрýч сакви́ щабéль
вíльха допоміжни́й кóлéдж обýх семестрóвий щи́пці
вітчи́м доя́р кóсий óбшир симетрíя ю́хтá
вíрші дýблений кропивá однáковий сóлений юхтóвий
волóх ешелонóваний кулінáрія ознáка сóлодощі я́лoвичина
впíзнаний Євáнгeліє кýпіль óлень спи́на я́мкови́й


Тест