6.6.2 РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ ТА ЇХ ПУНКТУАЦІЙНЕ ОФОРМЛЮВАННЯ

Другорядні члени речення, які для підсилення їх смислової ролі виділяються в усному мовленні інтонацією й паузами, а на письмі – відповідними розділовими знаками, називаються відокремленими:
На відстані метра від мене на вікні сиділо галченя, майже доросле (О.Копиленко).

Відокремлені члени речення
означення Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь,
рясно вкриті краплистою росою (М.Коцюбинський).
прикладки
(як різновид означення)
Бійці, здебільшого вусаті статечні чоловіки, зриваються на ноги,
нагледівши офіцерів, і завмирають у готовності (О.Гончар).
додатки Крім запорожчан, набилося, звичайно, багато і місцевих (Я.Баш).
обставини Розплющивши очі, Леонід побачив над собою каламутне небо
(О.Гончар).
Означення відокремлюються
якщо вони стоять після означуваного слова
й виражені дієприкметниками або
прикметниками із залежними від них словами
Гола земля, бита крилами вітру,
безнадійно сіріла під олив’яним небом
(М.Коцюбинський).
два або кілька непоширених означень,
якщо вони виражені дієприкметниками або
прикметниками й стоять після означуваного
слова, перед яким є означення
Сивий полин п’янив повітря гіркими
пахощами, густими і задушливими
(М.Коцюбинський).
якщо вони стосуються члена речення, вираженого
особовим займенником і становлять пару
Схвильовані і вражені, веселі й замислені,
дивляться вони на перетворені свої простори
(О.Довженко).
узгоджені означення, що стоять перед
означуваним словом, коли мають додаткове
обставинне значення (вказують на причину
дії тощо)
Збентежений з такої зустрічі, хлопець
ледве не випустив хлібини (О.Донченко).
неузгоджені означення, виражені іменниками
в непрямих відмінках, тоді, коли стоять поруч
з узгодженими
Над ставком стояла Довбишева хата,
вся в черешнях (І.Нечуй-Левицький).
Не відокремлюються означення
два або більше непоширених означень,
що стоять після означуваного слова,
перед яким немає означення
Пішли дощі дрібні та безперестанні з сивими
непроглядними туманами (Панас Мирний).
виражені дієприкметниковим зворотом,
який безпосередньо стоїть перед
означуваним словом
Розбуджений подихом весни Дніпро гнівно
трусонув могутніми плечима й скинув із себе
крижаний панцир зими (Л.Дмитренко).
Відокремлюються прикладки
поширені, якщо відносяться до члена речення,
вираженого іменником-власною назвою,
стоять після власної назви
Цим полком командував Василь
Назарович Боженко, київський
столяр
(О.Довженко).
непоширені, якщо вони стоять після власної назви Засідання відкрив Микола Олексійович,
директор.
якщо починається словами як, тобто, або, а саме,
чи, як-от, зокрема, особливо, навіть, наприклад,
в тому числі, на ім’я, за походженням, родом
Польові квіти, в тому числі й
сон-траву
, треба оберігати (З газети).
поширені, якщо вони відносяться до члена речення,
вираженого загальним іменником або займенником
Я, майбутній абітурієнт, добре знаю
правила вступу.
непоширені, якщо вони відносяться до
члена речення, вираженого особовим займенником
Нікого не боїться і він, Вадик
(Ю.Збанацький).
якщо власна назва, що стоїть після загальної,
є прикладкою
Так загинув перший син, Павло
Петрович Цупов
, луганський
робітник і син робітника (М.Бажан).
непоширені, якщо відносяться до члена речення,
вираженого іменником із залежними від нього
словами (типу чоловік, людина, хлопець, дівчина
тощо)
Його перестрів той самий лікар, хірург.
Не відокремлюються прикладки
якщо стоять перед власною назвою,
до якої вони відносяться
Цим полком командував Василь
Назарович Боженко (О.Довженко).
виражені дієприкметниковим зворотом,
який безпосередньо стоїть перед
означуваним словом
Газ має велике значення як паливо
для промисловості (З підручника).

Запам’ятай!
1. Відокремлені прикладки можуть приєднуватись до пояснювальних членів речення словами
або, тобто, як-от, а саме, особливо, навіть, наприклад, на ім’я, родом, за походженням
та ін. (після слів як-от, а саме ставиться двокрапка: Надра України багаті на корисні
копалини, як-от: залізну та марганцеву руду, кольорові метали та нерудні копалини, а саме:
вапняки, доломіти, сіль, фосфорити, каолін тощо.
)
2. Прикладка із сполучником як виділяється комами, якщо вона має відтінок причини: Молодому
в’єтнамцю, як постійному мешканцю півдня, дуже дошкуляла північна зима (З газети).
3. Коли ж прикладка із сполучником як показує, в ролі кого або чого виступає предмет (особа),
який уточнюється прикладкою, то така прикладка не виділяється (як = є): Ліс як сировина
і як будівельний матеріал використовується для деревообробної, хімічної і паперової
промисловості (З підручника).

Відокремлюються обставини
виражені дієприслівниками або
дієприслівниковими зворотами
Між зелено-сизими полями, звиваючись,
висвічує мирний і лагідний Серет (О.Гончар).
виражені іменниками з прийменниками
(незважаючи на, у зв’язку з, всупереч,
внаслідок, за відсутністю, на випадок,
на відміну від, залежно від)
Незважаючи на пізній час і негоду,
на вулицях міста купчилися юрби молоді.
виражені іменниками з прийменниками,
прислівниками, які відповідають на одне
питання і означають додаткові ознаки дії
Там, на пагорбі, стояла золотоверха церква.
Не відокремлюються обставини
одиничні дієприслівники, що мають значення
обставини способу дії
І ми не гаючись (тобто негайно)
взялися до діла (Ю.Збанацький).
одиничний дієприслівник, який стоїть в
абсолютному кінці речення і має значення
прислівника
Я був молодий, здоровий і міг працювати
не втомлюючись (О.Довженко).
дієприслівникові звороти фразеологічного типу Бігти не чуючи ніг.

Відокремлeні додатки

Відокремлюються додатки із словами крім, окрім, опріч, особливо, замість, за винятком, у тому числі: За винятком баби Оришки, малий Чіпка нікого не любив (Панас Мирний).
Уточнювальні члени речення вживаються для конкретизації або пояснення значень інших членів речення: На вулиці, під самими ворітьми, знявся над колодязем новий журавель (М.Коцюбинський).
Запам’ятай!
1. Уточнювальні члени речення виступають тими самими (проте неоднорідними) членами
речення, відповідають на ті самі питання: Десь на Залужжі надсадно, з підвиванням,
кричав сич (Г.Тютюнник).
2. З відокремленими уточнювальними членами можуть вживатися слова особливо, головним
чином, у тому числі, наприклад, навіть, зокрема, крім, опріч, поряд, поруч, за винятком:
Хлопець досить успішно склав екзамени з усіх предметів, у тому числі з української мови
(Г.Тютюнник).

Порівняльний зворот Дуже часто ознака предмета чи його дія характеризуються не прямо, а опосередковано, тобто
через порівняння. Порівняння є обставиною в реченні із порівняльними сполучниками як, мов, наче, неначе, ніж тощо.

Порівняння бувають
метафоричні
(пряма назва предмета, його ознаки чи назва його дії
замінена іншою, переносною назвою, утвореною на
підставі подібності)
Та не каркай вороною на
весь ярмарок
(Є.Гуцало).
заперечно-протиставні метафоричні Чужа сторона – не
рідна мати (Нар. творч.).
порівняльні звороти
(приєднаний сполучниками як, мов, наче, ніби, які, ніж)
Лихом об землю, як шапкою,
вдаримо (Б.Олійник).

Запам’ятай!
1. На письмі порівняльні звороти виділяються комами на початку, всередині, наприкінці речення.
2. Вони можуть складатися із сполучника і слова, і можуть мати сполучник і декілька слів. У
першому випадку – це непоширене звертання: Голоси, як птиці, крильми обнялися (В. Сосюра).
У другому – поширене: Пливуть віки, мов кораблі Колумба (Є.Гуцало).
3. Порівняльний зворот слід відрізняти від складнопідрядних речень підрядним порівняльним:
Горпина стоїть на хатньому порозі біла, як хустка (Марко Вовчок) – порівняльний зворот:
Карпо стояв, неначе скеля стояла – складнопідрядне речення з підрядним порівняльним.
4. Стійкі порівняння фразеологічного типу комами не виділяються: Дощ линув наче з відра
(О.Кониський).
5. Кома не ставиться також:
а) якщо порівняльний зворот функціонує в ролі іменної частини складеного присудка: Тільки
обвішаний патронами авангард був наче з заліза (Ю.Яновський);
б) коли порівняльний зворот є простим дієслівним присудком: Капітан Косачов немов
прокинувся од сну
(Ю.Збанацький);
в) коли порівняльний зворот тісно пов’язаний з присудком (без звороту присудок із
смислового боку не завершений): Він це зрозумів як натяк;
г) якщо порівняльний зворот можна замінити орудним відмінком: І сорок літ ішов Франко-сіяч
– і спів його звучав не раз як плач, і плач його звучав як гімн народу (Д.Павличко);
д) коли перед порівняльним зворотом наявні прислівники майже, зовсім: Дівчинка говорила
майже як доросла;
е) не виділяються комами образні звороти типу білий як сніг, білий як крейда, жити як сир
в маслі і под.: Панас Кандзюба бігав по хатах як навіжений (М.Коцюбинський).


Тест