5.8.3 ЧАСТКА

Частка – службова частини мови, яка надає словам або реченням певних смислових чи емоційно-експресивних відтінків або служить для творення морфологічних форм, або нових відтінків.
Основне значення частки – видозміна значень окремих слів, цілих речень.

На відміну від прийменників та сполучників, які виконують роль єднального елемента у словосполученнях чи реченнях, частки мають лише виключно смислову функцію.

Самостійно членом речення частка не буває. Формотворчі частки можуть брати участь у створенні форм дієслова.

За значенням і вживанням частки поділяються на фразові, словотворчі та формотворчі.

ФРАЗОВІ ЧАСТКИ

Фразові частки увиразнюють один із компонентів речення або виражають ставлення мовця до змісту всього висловлювання.

Фразові (модальні) частки можуть виконувати одну з двух функцій:
– увиразнювати один з компонентів речення;
– виражати ставлення розповідача до змісту висловлювання: А ну, давай показуй!

Фразові частки поділяються на три типи часток:

Фразові частки
Правила Приклади
1. Емоційно-експресивні частки як, який, що за, що то за
2. Частки, що надають смислових відтінків
вказівні ось, оце, це, он, ген, то, ото
означальні просто, прямо, саме, якраз, точно, справді, майже
видільні навіть, лише, хоч би, тільки, хоча б, аж, уже, -таки;
і, й, та (у ролі часток), же, бо
3. Частки, що вносять модальні і модально-вольові відтінки у значення слів
власне модальні навряд чи, ледве чи, мовляв, ой, ну, чи не
стверджувальні так, еге, аякже, авжеж, атож
заперечні не, ні, ані
питальні чи, невже, хіба, що за
спонукальні годі, бо, но, ну, бодай

СЛОВОТВОРЧІ ЧАСТКИ

Словотворчі частки поєднуються з іншими словами, творять нові слова: будь-, –небудь, казна-, хтозна-, –завгодно, –аби, –б, –же, не-, ні-, аби-, ані-.

Словотворчі частки, поєднуючись з іншими словами, служать для творення нових слів.
У такій ролі виступають частки ні-, де-, дехто, аби-, будь-, –будь, –небудь, казна-, хтозна-, завгодно, –би, –б, –же, –ж, не-, ні-, де-, аби-, абихто (дехто тут проти?).

ФОРМОТВОРЧІ ЧАСТКИ

Формотворчі частки творять форми слів.

Формотворчі частки
Правила Приклади
наказовий спосіб дієслів хай, нехай
умовний спосіб дієслів б, би
найвищий ступінь порівняння
прикметників і прислівників
най-
зворотна форма дієслова -ся, -сь

Формотворчі частки служать для творення:
– зворотної форми дієслова (-сь, -ся: повертався я запізно);
– наказового способу (хай, нехай: нехай пройду я крізь вогонь);
– умовного способу (б, би: хіба став би я за це братися);
– найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників (най-: найкрасивіша земля).


Тест