2. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Графіка (від грец. graphikos – письмовий, зображений) – розділ науки про мову, який вивчає сукупність умовних знаків при передачі на письмі усного мовлення.

Запам’ятай!
До графічних знаків належать: букви алфавіту, апостроф (), знак наголосу (´), дефіс ( ),
крапка ( . ), знак питання ( ? ), знак оклику ( ! ), кома ( , ), тире ( ), лапки („”), дужки ( ( ) ), три крапки () та інші.

Орфографія (від грец. orthos – прямий, правильний, рівний і grapho – пишу) – розділ мовознавства, який вивчає систему правил передавання звукової мови (слів і форм) на письмі. Орфографія як система написань у буквенному письмі містить кілька розділів, кожен з яких є сукупністю правил, що базуються на певних принципах (позначення звуків мови буквами), написання слів окремо, разом чи через дефіс; уживання великої літери; графічне скорочення слів; правопис запозичених слів.

Орфограма – унормоване написання, що відповідає чинним правилам правопису.


Тест