5.7 ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Прислівник – це незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки: піти ліворуч, дуже повільно.

Прислівник не змінюється ні за числами, ні за відмінками, не має роду. Головною функцією прислівника в реченні є функція другорядного члена речення – обставини: Що маєш завтра зробити, то зроби сьогодні, а що маєш з’їсти нині, то лиши на завтра (Нар. творч.).

Зрідка прислівник виступає в ролі частини складеного присудка: Сонце низенько, то й вечір близенько (Нар. творч.); головного члена безособового речення: На серці у Насті було тихо, весело (М.Коцюбинський). Субстантивований прислівник може виконувати функції підмета чи додатка: Одне сьогодні краще двох завтра (Нар. творч.).

Прислівники є означальні та обставинні.

Означальні
якісно-означальні

(прислівники на , , які виражають якісну
ознаку дії, відповідають на питання як?)
високо, наполегливо
кількісно-означальні

(прислівники, які характеризують дію, стан
чи ознаку з боку кількості і міри вияву,
відповідають на питання скільки? наскільки?
як багато? якою мірою?
)
занадто швидкий
прислівники способу дії

(вказують на те, яким способом відбувається
дія чи виявляється ознака, відповідають на
питання як? яким способом? яким чином?)
говорити
по-англійськи
Обставинні
місця

(означають місце або напрямок дії, відповідають
на питання де? куди? в якому напрямку?)
вгору, там
часу

(вказують на час дії, відповідають на питання
коли? доки? відколи? з якого часу? до якого часу?)
вчора, завжди
мети

(означають мету дії, відповідають на питання
для чого? з якою метою? навіщо?)
напоказ, навмисне
причини

(вказують на причину дії і відповідають на
питання чому? через що? з якої причини?)
спросоння, зопалу

Запам’ятай!
Кількісно-означальні прислівники багато, мало, що вказують на інтенсивність вияву дії чи ознаки, треба відрізняти від неозначено-кількісних числівників, які сполучаються з іменниками і означають неконкретну кількість предметів, явищ, понять тощо: чимало комп’ютерів, багато людей.

Якісно-означальні прислівники творять ступені порівняння вищий та найвищий.

Вищий
проста форма
(за допомогою суфіксів -ш-, -іш-)
дешево – дешевше
складена форма
(прислівник поєднується із словами більш і менш)
більш дешево
Найвищий
проста форма
(префікс най- у поєднанні з прислівником
простої форми вищого ступеня)
найдешевше
складена форма
(прислівник поєднується із словами найбільш, найменш)
найбільш дешево

Запам’ятай!
1. Кінцевий суфікс у простій формі вищого ступеня порівняння може опускатись: ясніш, скоріш.

2. Для підсилення або уточнення значення прислівників вищого ступеня вживаються слова

значно, набагато, трохи, ще, куди: значно скоріше, набагато краще, куди дешевше.

3. Щоб підсилити значення прислівників найвищого ступеня використовуються префікси як-, що-:

якнайдешевше, щонайдешевше.

4. Не творяться ступені порівняння за допомогою слів зовсім, дуже, саме.


Правопис прислівників

Разом
Правило Приклади
утворені сполученням прийменнків з
іменниками, прикметниками, числівниками,
займенниками, прислівниками
наспіх, востаннє, утретє,
заодно, позавчора, передусім
утворені сполученням кількох прийменників
із будь-якою частиною мови
навздогін, навкруги, спідлоба,
знадвору, завтовшки
утворені з кількох основ (з прийменником чи без) нашвидкоруч, мимохідь,
горілиць, натщесерце
утворені приєднанням часток аби-, ані-,
де-, чи-, що-, як- до різних частин мови
абиколи, анітрохи, дедалі,
щосили, якомога

Запам’ятай!
Частка що після прислівника пишеться окремо: тільки що, дарма що, поки що.

Через дефіс
Правило Приклади
з префіксом по- і суфіксами , ,
-ому, -ему (-єму)
по-перше, по-нашому,
по-східному, по-вірменськи,
а також прислівник по-латині
з частками казна-, хтозна-, бозна-,
будь-, -небудь, -таки, -от
казна-коли, бозна-де,
будь-як, як-небудь
утворені повторенням однакових,
синонімічних чи антонімічних слів
ледве-ледве, з діда-прадіда,
тишком-нишком, часто-густо,
не сьогодні-завтра, десь-інде

Запам’ятай!
Будь-що-будь, віч-на-віч, всього-на-всього, де-не-де, коли-не-коли, пліч-о-пліч, хоч-не-хоч, як-не-як.

Прислівникові сполуки, утворені поєднанням однакових повнозначних слів у різних відмінкових формах, пишуться окремо: кінець кінцем, сама самотою, одним одна, з року в рік, день у день.

Окремо
Правило Приклади
утворені сполученням прийменника з іменником,
частини яких зберігають відноску самостійність
значення (між ними часто можна вставити означення)
в обмін, до смаку, в ногу,
без відома, на щастя
утворені сполученням прийменника з прикметником
чоловічого роду або прийменника по зі збірним
числівником
в цілому, в основному,
по двоє, по десятеро
утворені сполученням двох іменників і одного чи
двох прийменників
час від часу, день у день,
з ранку до вечора, раз у раз

Літера и пишеться в кінці прислівників після г, к, х (навкруги, заввишки, верхи), після к, ч у прислівниках з префіксом по- (по-болгарськи, по-вовчи) і в кінці прислівників безвісти, почасти, восени.

Літера і пишеться в кінці прислівників після літер на позначення м’яких і пом’якшених приголосних: тричі, вранці, вповні.


Тест