2.4. Уживання апострофа

2.4. Уживання апострофа

1. Апостроф – це:
А розділовий знак, який уживається для відокремлення слів, словосполучень і
речень
Б надрядковий графічний знак, який передає на письмі роздільну вимову
В графічний знак для позначення на письмі м’яких приголосних звуків
Г графічний знак для позначення на письмі надтвердих приголосних звуків
 
А
Б
В
Г
2. Апостроф ставиться
А перед я, ю, є, ї після літер б, п, в, м, ф, що позначають губні приголосні звуки,
якщо перед ними є інший кореневий приголосний (крім р)
Б перед я, ю, є, ї після літер б, п, в, м, ф, що позначають губні приголосні звуки,
якщо перед ними немає іншого кореневого приголосного (крім р)
В перед я, ю, є після м’якого р на початку складу
Г після будь-якого приголосного перед я, ю, є, ї для позначення роздільної вимови
 
А
Б
В
Г
3. Апостроф не ставиться
А після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у
Б після префіксів, що закінчуються на твердий приголосний, перед я, ю, є, ї
В після р у кінці складу перед я, ю, є, ї
Г не межі префікса і кореневого я, ю, є, ї в словах іншомовного походження
А
Б
В
Г
4. Яке з правил сформульовано некоректно? Апостроф уживається …
А після к у слові Лук’ян та похідних від нього словах
Б у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний, а друга
починається з я, ю, є, ї
В після б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї
Г після р перед я, ю, є, ї
 
А
Б
В
Г
5. У всіх словах якого рядка ставиться апостроф?
А Лук..янівка, тьм..яний, багр..янець, відсв..яткувати
Б львів..янин, з..юрмитися, пів..яблука, бур..янець
В мавп..ячий, між..яр..я, пор..ядок, зв..язковий
Г бур..яно, Монтеск..є, Х..юстон, пан..європейський,x
А
Б
В
Г
6. У всіх словах якого рядка апостроф не ставиться?
А зв..ялити, бур..яний, з..умовити, черв..як
Б дзв..якнути, без..ідейний, пір..я, під..їзд
В цв..ях, сер..йозний, пів..Європи, брукв..яний
Г сором..язливий, б..юро, недокрів..я, в..язка
А
Б
В
Г
7. За яким правилом пишеться слово пів..яблука?
А у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний, а друга
починається з я, ю, є, ї
Б після префіксів, що закінчуються на приголосний, перед коренем на я, ю, є, ї
В перед я, ю, є, ї після літер б, п, в, м, ф, що позначають губні приголосні звуки,
якщо перед ними немає іншого кореневого приголосного (крім р)
Г взагалі не належить до правопису апострофа, оскільки пишемо через дефіс
 
А
Б
В
Г
8. У якому рядку допущено орфографічні помилки?
А міжз’їздівський, верб’я, морквяний, довір’я
Б різб’яр, ув’язнений, краковяк, горохвяний
В дит’ясла, зоряний, реп’ях, рясний
Г Рейк’явік, комп’ютер, сек’юриті, ряска
А
Б
В
Г
9. Усі слова якого рядка написано правильно?
А обов’язки, передсвятковий, Мурав’йов, варшав’янка
Б надяр’я, напів’ява, пряний, пан’європейський
В двохелементний, від’ємний, духмяний, пів-Юрмали
Г дитясла, к’янті, Ак’яб, пів-Яви
А
Б
В
Г
10. З’ясуйте, у якому слові ставиться апостроф після префікса, що закінчується літерою на

позначення приголосного звука
А перед..ювілейний
Б пів..ящика
В Мін..юст
Г горохв..яний
А
Б
В
Г
11. Апостроф пишеться в орудному відмінку однини в слові
А матір
Б честь
В жовч
Г нехворощ
А
Б
В
Г
12. Виберіть правильно написане слово
А подвір
Б подвір’їв
В подвірьях
Г подвірями
А
Б
В
Г
13. Виберіть правильно написане слово
А жирафиний
Б жираф’ячий
В жирафьячий
Г жираф’яний
А
Б
В
Г
14. Апостроф в усіх словах ставиться в рядку
А б..ють, цв..ях, д..Арсонваль, сім..я
Б б..ють, мавп..ячий, О..Генрі, п..єдестал
В в..ється, моркв..яний, О..Кейсі, верф..ю
Г полум..я, бур..я, солов..ї, Рів..єра
Д мереф..янський, комп..ютер, кар..єр, зв..язковий
А
Б
В
Г
Д
15. Апостроф в усіх словах ставиться в рядку
А бур..ян, Лук..яненко, ф..юзеляж, повітр..я
Б довір..я, інтерв..ю, дзв..якнути, б..юст
В матір..ю, Монтеск..є, невід..ємний, пір..я
Г у міжгір..ї, б..юро, тьм..яний, різнотрав..я
Д роз..єднати, Д..Артаньян, кав..ярня, різдв..яний
А
Б
В
Г
Д
16. Апостроф в усіх словах ставиться в рядку
А під..їхати, зім..яти, арф..яр, р..юкзак
Б з..явитися, реп..ях, зав..язати, Св..ятослав
В розв..язати, пуп..янок, львів..янин, хутор..янин
Г підв..язати, під..їзд, в..юн, торф..яний
Д черв..як, миш..як, бар..єр, Д..юма
А
Б
В
Г
Д
17. Апостроф в усіх словах ставиться в рядку
А верб..я, Григор..єв, дріб..язковий, дит..ясла
Б об..єкт, узгір..я, зів..ялий, рутв..яний
В під..юджувати, б..юрократ, м..ята, слов..яни
Г пів..ягоди, В..єтнам, пів..Європи, без..язикий
Д К..юрі, ін..єкція, мавп..ячий, полив..яний
А
Б
В
Г
Д
18. Без апострофа всі слова пишуться в рядку
А М..юнхен, грав..юра, порт..єра, вар..яг
Б Бр..юссель, медв..яний, пред..явник, вестиб..юль
В рутв..яний, св..ященик, возз..єднати, ф..юзеляж
Г кап..юшон, мор..як, багр..яний, п..єдестал
Д р..ясно, вар..єте, п..юре, бур..як
А
Б
В
Г
Д
19. Без апострофа всі слова пишуться в рядку
А к..юре, попідтинн..ю, шерст..ю, Х..юстон
Б ал..янс, транс..європейський, Г..юго, бур..яно
В міл..ярд, вітр..як, цв..яшок, верф..яний
Г В..ятка, юніст..ю, посв..ята, б..язь
Д п..юпітр, духм..яний, бр..яжчати, пор..ядний
А
Б
В
Г
Д
20. Помилку на правило „Вживання апострофа” допущено в рядку
А п’ятниця, м’ятний, духмяний, інтер’єр
Б сюжет, без’язикий, сім’я, арф’яр
В п’ятеро, пів-яблука, різдвяний, м’яз
Г рюкзак, грюкати, Зоряна, священний
Д дит’ясла, коряга, капюшон, Монтеск’є
А
Б
В
Г
Д
21. Помилку на правило „Вживання апострофа” допущено в рядку
А Руж’є, пів’ягоди, зобов’язання, роз’ятрити
Б багрянець, зів’янути, трав’яний, бюджет
В дебют, Мар’яна, моркв’яний, лижвяр
Г Фур’є, плоскогір’я, різьбяр, слов’янин
Д роз’ятрений, між’яр’я, мюзикл, об’єктив
А
Б
В
Г
Д
22. Помилку на правило „Вживання апострофа” допущено в рядку
А виряджати, відсвяткувати, тім’я, бюро
Б солов’їний, возз’єднання, з’юрмитися, тьм’яний
В зап’ястний, міжгір’я, пів’юрти, зап’ястя
Г Мін’юст, пір’їстий, нюанс, харків’янин
Д м’ясний, прем’єра, прислів’я, Заполяр’я
А
Б
В
Г
Д
23. Помилку на правило „Вживання апострофа” допущено в рядку
А стерв’ятник, ряжанка, рятувальник, череп’яний
Б Дем’ян, ад’ютант, зарядка, безправ’я
В торф’яний, кон’юктура, в’єтнамка, мадяр
Г голуб’ята, від’ємний, брукв’яний, верб’я
Д солом’яний, переджнив’я, фортеп’яно, пуп’янок
А
Б
В
Г
Д
24. Виберіть правильне написання слова
  А   Б
1   різдв’яний   різдвяний
2   Лук’янчук   Лукьянчук
3   пів’Ялти   пів-Ялти
  А Б
1
2
3
25. Установіть відповідність між словом і правилом
1 розв..язати
2 св..ящeнний
3 р..яжанка
4 узгір..я
А після р, що позначає м’який приголосний на
початку складу, апостроф не ставиться
Б після префіксів, що закінчуються на твердий
приголосний, перед я, ю, є, ї апостроф ставиться
В перед я, ю, є, ї після б, п, в, м, ф, якщо перед ними
немає іншого кореневого приголосного (крім р),
апостроф ставиться
Г після р у кінці складу апостроф ставиться
Д перед я, ю, є, ї після б, п, в, м, ф, якщо перед ними
є інший кореневий приголосний (крім р),
апостроф не ставиться
  А Б В Г Д
1
2
3
4
26. Текст і завдання до нього.
1. У різдвяних звичаях українців виразно простежуються також давні елементи культу предків 2. Свята вечеря – це спільна вечеря всього роду, символ домашнього вогнища.
3. Усі родичі за народним повір’ям збираються на цю вечерю разом. 4. Тому до неї готувалися завжди завчасно і старанно всі члени сім’ї. 5. Церемонія підготовки до святкової вечері зкладалась із цілого ряду дійств, які, за світоуявленням людей, мали забезпечити їм протягом року благополуччя в господарстві, достаток, здоров’я членів родини, охорону домашнього вогнища від усяких злих духів і „нечистої сили” та ін.
А. Укажіть кількість речень, у яких є слово, що не має апострофа після губного, бо перед
ним є інший кореневий приголосний (крім р)
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
Б. Укажіть кількість речень, у яких є слово, де після р відповідно до правила не ставиться
апостроф
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
В. Укажіть кількість речень, у яких є орфограма „апостроф”
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
Г. Орфографічну помилку допущено у слові
А вогнища
Б завчасно
В зкладалась
Г нечистої
А
Б
В
Г
Д. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
E. Слово зі значенням „перекази, легенди, в основі яких лежать своєрідні народні уявлення
про зв’язки між явищами навколишнього світу і долею людини” вжито в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д