2.12. Уживання великої літери

2.12. Уживання великої літери

1. Усі слова в назвах пишуться з великої літери в рядку
А (к)оралові (р)ифи, (п)еревал (с)ен-(б)ернар, (п)алац (с)порту,
(п)ланетарна (т)уманність
Б (п)івнічна (а)мерика, (с)ейм (п)ольської (р)еспубліки, (с)татут ООН,
(д)ень (п)еремоги
В(т)ургенєвські (г)ерої, (б)роварський (р)айон, (з)олоті (в)орота,
(д)ев’ята (с)имфонія (б)етховена
Г (с)вітовий (о)кеан, (г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент (у)країни,
(г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни
Д (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (н)ародний (а)ртист (у)країни,
(п)резидент (с)получених (ш)татів (а)мерики, (п)рем’єр-(м)іністр (к)анади
А
Б
В
Г
Д
 
2. З великої літери перше слово в назві пишеться в рядку
А (м)іжнародна (а)строномічна (с)пілка, (ф)ранкове (с)лово,
(б)алканський (п)івострів, (а)ндріївська (ц)ерква
Б (с)узір’я (з)олота (р)иба, (г)рупа „(р)анетки”, (г)ордіїв (в)узол,
(б)арон (м)юнхгаузен
В (б)іла (ц)ерква, (г)раф (м)онте-(к)рісто, (ш)евченківський (с)тиль,
(н)ародний (а)ртист (у)країни
Г (м)іністр (о)світи (у)країни, (п)осол (р)еспубліки (п)ольща,
(п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (б)ілий (н)алив
Д (с)узір’я (в)еликий (в)із, (к)омета (г)аллея, (д)алекий (с)хід, (к)раїни (з)аходу
А
Б
В
Г
Д
 
3. Усі слова пишуться з малої літери в рядку
А (п)ротока (к)арські (в)орота, (к)рабоподібна (т)уманність, (в)еликий (п)іст,
(к)арл (с)міливий
Б (р)ентгенівські (п)ромені, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (т)юркські (п)лемена,
(н)арцис (в)узьколистий
В (с)пасівка, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (т)рапеція (о)ріона,
(к)авказький (х)ребет
Г (н)ароди (п)івночі, (п)івденне (п)олісся, (п)івнічнокримський (к)анал,
(з)елений (м)ис
Д (с)хідноєвропейська (р)івнина, (б)улонський (л)іс, (н)ова (г)вінея, (я)сна (п)оляна
А
Б
В
Г
Д
 
4. У якому рядку назви посад, звань, титулів, рангів, чинів, санів пишуться з великої літери
А (ш)ах Аббас Великий, (г)олова Київської міської державної адміністрації,
(р)имський (і)мператор, (к)анцлер Німеччини
Б (г)ерцог Ришельє, (п)рем’єр-(м)іністр Великої Британії, (с)тарший (м)енеджер,
(д)ійсний (ч)лен академії наук
В вулиця (м)аршала Гречка, (п)резидент України, (п)апа Римський,
мис (к)апітана Джеральда
Г вулиця (г)енерала Ватутіна, (п)рем’єр-(м)іністр Німеччини,
(л)ауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка, (ч)лен-кореспондент
Д (д)октор наук, (к)андидат наук, (с)пікер (в)ерховної (р)ади, (п)осол Республіки
Болгарія
А
Б
В
Г
Д
 
5. У якому рядку всі найменування написано правильно
А Нестор Літописець, автомобіль „Таврія”, Грінченків словник,
Михайлівський Золотоверхий собор
Б палата мір і вимірювальних приладів, День незалежності,
станція метро „Контрактова Площа”, Авгієві стайні
В Петрів батіг, Великий народний хурал республіки Монголія, Перше Вересня,
море достатку на місяці
Г Мала магеланова хмара, республіканське виробниче об’єднання „Поліграфкнига”,
течія Гольфстрім, Південно-Західна залізниця
Д проспект Дружби народів, Військово-Грузинська дорога, вулиця Ярославів вал,
Балканський півострів
А
Б
В
Г
Д
 
6. У якому рядку допущено орфографічну помилку
А Князівство Монако, лауреат пісенного конкурсу „Нова хвиля”,
Драгоманівські читання, пушкінські рукописи
Б бальзаківський вік, медаль за відвагу, Дюма Старший, Конституція України
В Міжнародна асоціація україністів, вулиця Ярославів Вал, громадянська війна,
шевченкіана
Г місто Гола Пристань, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури,
Виконавчий комітет Донецької обласної ради народних депутатів,
Американська федерація праці
Д Лохвицький повіт, Верховний суд США, Товариство об’єднаних українських
канадців, Донецька шахта „Вітка-Глибока”
А
Б
В
Г
Д
 
7. „Зайва” назва в рядку
А (в)сесвітній (ф)орум з (о)світи, (в)сеукраїнський (д)ень (б)ібліотек,
(д)ень (у)країнського (к)іно, (д)ень (н)езалежності (у)країни
Б (д)олина (б)аросса, (а)рхіпелаг (у)олліс, (г)рафство (д)орсет, (п)ровінція (т)іроль
В (г)рінвіцький (м)еридіан, (в)елике (в)едмеже (о)зеро, (а)льпійсько-(г)імалайський
(г)ірський (п)ояс, (л)етичівський (р)айон
Г (п)орт (б)алаклава, (п)ристань Ржищів, (с)танція (ф)астів,
(к)иївський (в)окзал (у Москві)
Д (а)ндріївська (ц)ерква, (з)олоті (в)орота, (п)ечерська (л)авра, (х)отинський (з)амок
А
Б
В
Г
Д
 
8. Слово, велика/мала літера в якому пишеться залежно від контексту, ужито в рядку
А Руський літопис, Федеративна Республіка Бразилія, міст Єлизавети,
Карибське море
Б острів Баффінова Земля, Вінницький краєзнавчий музей, Мавка,
Меджибізький замок
В фортеця-палац Алькасар, День незалежності Республіки Киргизстан,
Казанської ікони Божої Матері, трава забий-круча
Г Львівський палац одруження, Дід Мороз, Івасик-Телесик, Вітчизняна війна
Д Семирічна війна, Лютнева революція, Міжнародний жіночий день,
Харківський клуб метробудівців
А
Б
В
Г
Д
 
9. Велика літера в найменуванні (1)(к)арпатсько-(2)(у)жгородська (3)(н)аступальна
(4)(о)перація (5)(у)країнського (6)(ф)ронту (7)(п)ід (8)(ч)ас (9)(в)еликої (10)(в)ітчизняної
(11)(в)ійни пишеться у словах (номер зазначено перед словом)
А 1, 3, 4, 9
Б 1, 5, 6, 9, 10, 11
В 1, 2, 5, 9, 10
Г 1, 3, 5, 6, 10
Д 3, 4, 5, 9, 10
А
Б
В
Г
Д
10. Установіть відповідність між найменуванням і правилом
1 (р)ічка (п)івденний
(б)уг
2 (к)ороль (л)ір
3 (с)обор (а)рхістратига
(м)ихаїла
4 (г)енеральна
(а)самблея ООН
А велика літера в першому слові в назвах
релігійних свят
Б велика літера в кожному слові в назвах
найвищих міжнародних організацій,
союзів держав, груп
В з великої літери назви художніх творів, які
беруться в лапки
Г велика літера залежно від контексту
Д велика літера в топографічних
найменуваннях (крім родових назв)
  А Б В Г Д
1
2
3
4
11. Установіть відповідність між виділеною назвою в реченні і правилом
1 (б)оже (в)еликий, Єдиний, нам
Україну, храни, волі і світу промінням
Ти її осіни.
2 Діти не чують, діти вже сплять, тихо
над ними зірки мерехтять – з неба
гостинці на ліжечка край тихо складає
(с)вятий (м)иколай.
3 По-справжньому літо, здається,
починається тоді, коли настають
(з)еленї (с)вята.
4 Наші предки вірили в Сварога, (б)ога
(о)гню, Дажбога, (б)ога (с)онця.
Перуна, (б)ога-(г)рому й (б)лискавки,
Леля, Велеса, (б)ога (т)овару, Коляду,
Стрибога, дивів, русалок.
А перше слово – з малої
літери, друге – з великої
Б перше слово – з великої
літери, друге – з малої
В обидва слова назви з
великої літери
Г обидва слова назви з
малої літери
Д правопис залежить від
контексту
  А Б В Г Д
1
2
3
4
12. Текст і завдання до нього.
1. Немов двощоглий ковчег серед розбурханої білої піни яблуневих садів, гойдається на обрії, аж у піднебессі, здалеку крихітний, та величний у своїй архітектурній досконалості Одеський замок. 2. Від нього – так здається, коли стояти на пагорбі біля початку дороги, що, відгалужуючись від бродівського шляху, йде на Білий Камінь, – розпочинає свій стрімкий біг густосиній Вороняцький хребет, лорослий сосною, дібровою і бучиною.
3. Вигинаючись, мов молода лошиця в галопі, він мчить на південь і, здибившись на мить Білою горою над рівнинами, круто звертає на подільські землі, щоб там і загубитися. 4. А Біла гора залишається сама, мов сторож, над полями, замаєна внизу білоцвітним калиновим чагарником, обплетена колючим батожинням дикої ружі. 5. Здається Маркіянові, що не був тут цілий вік; багато доріг пройшов, щоб віднайти свою, а вона привела його знову до Білої гори, звідки вийшов. 6. Дивився з пагорба довкіл, наче вагався, куди податися: все тут було дороге, рідне й миле серцю, все тут озивалося до нього солодким болем, йому бажалося обійти разом рівнинний і гірський простори, всюди відразу побувати, а розірватися не міг.
А. Географічну назву, у якій означуване слово і загальна назва не виражають родове
поняття, ужито в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 5
Д 6
А
Б
В
Г
Д
Б. Укажіть кількість речень, де географічні та топографічні найменування, у складі яких є
родові назви
А 2
Б 3
В 4
Г 5
Д 6
А
Б
В
Г
Д
В. Орфографічну помилку допущено в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 5
Д 6
А
Б
В
Г
Д
Г. Слово з орфограмою „спрощення груп приголосних” ужито в реченні
А 1
Б 2
В 4
Г 5
Д 6
А
Б
В
Г
Д
Д. Вставлена конструкція наявна в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
Е. Однорідні відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами,
ужито в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 6
А
Б
В
Г
Д