2.3. Правопис м’якого знака

2.3. Правопис м’якого знака

1. Знак м’якшення – це:
А графічний знак кириличного письма
Б літера української абетки
В надрядковий символ
А
Б
В
2. Знак м’якшення вживається:
А для пом’якшення попереднього приголосного
Б для пом’якшення попереднього приголосного та роздільної вимови
В для роздільної вимови
А
Б
В
3. Знак м’якшення пишеться
А після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами -ств(о), -ськ(ий)
Б між подовженими м’якими приголоснимй
В після м’яких приголосних у середині складу перед о
А
Б
В
4. Знак м’якшення не пишеться
А після д, н, т перед суфіксами -ченк(о), -чук, -чишин
Б після м’яких д, т, з, с, , ц, л, н у кінці слова та складу
В після м’якого л перед наступним приголосним
А
Б
В
5. З’ясуйте, яке з правил умотивовує наявність чи відсутність знака м’якшення у словах
бояз..кий, різ..кий, в’яз..кий, плас..кий, порс..кий
А у прикметникових суфіксах -ськ(ий), -зьк(ий), -цьк(ий) пишеться ь
Б у словах із буквосполученнями -зк-, -ск-, які не творять суфіксів, не пишеться ь
В після м’яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу пишеться ь
А
Б
В
6. У всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться знак м’якшення?
А краплин..ці, близ..ко, сіл..ю, кочержил..но
Б різ..бяр, учител..ський, буд..те, брин..чати
В ін..ший, безбат..ченко, дзелен..чати, вір..те
А
Б
В
7. У всіх словах якого рядка на місці крапок не пишеться знак м’якшення?
А щаст..я, держал..це, стіл..чик, верф..ю
Б бул..йон, яблун..ці, їдал..ня, тон..ший
В християн..ство, ковз..кий, ослін..чик, стріл..ці (д.в.)
А
Б
В
8. У всіх словах якого рядка пишеться буквосполучення ьо?
А с..годні, літн..го, утр..х, доопрац..ваний
Б цяц..кований, мал..ваний, бол..вий, борот..ба
В т..хкати, віс..мома, сер..зний, зна..мий
А
Б
В
9. У слові якого рядка допущено орфографічну помилку?
А Уманщина, майбутнє, освітянський, молодюсінький
Б різьблений, в’язькість, книгосховищ, людськість
В матінці, Маньчжурія, горьований, увінчаний
А
Б
В
10. Зі знаком м’якшення всі слова пишуться в рядку
А нян..чити, т..мяний, приятел..ці, Натал..ці
Б брен..кати, нен..чин, різ..бяр, людс..кість
В спіл..чанський, віс..тю, учител..ство, камін..чик
Г циган..ці, змен..шити, туш.., кін..чик
Д вел..можа, у бан..ці, спанієл.., ал..янс
А
Б
В
Г
Д
11. Зі знаком м’якшення всі слова пишуться в рядку
А таріл..ці, берізон..ці, краплин..ці, у кишен..ці
Б ад..ю, хатин..ці, на колін..ці, в ополон..ці
В дівчин..ці, дон..ці, на павутин..ці, на сторін..ці
Г матін..ці, нян..ці, жін..ці, Галин..ці
Д вишен..ці, калинон..ці, Лізон..ці, брин..чати
А
Б
В
Г
Д
12. Без знака м’якшення всі слова пишуться в рядку
А тонюсін..кий, камін..чик, промін..чик, велетен..ський
Б рибал..ство, ірпин..ський, кін..цівка, волин..ський
В багац..ко, ред..ці, нян..ці, Ман..чжурія
Г безбат..ченко, громадян..ський, держал..но, бояз..кий
Д жен..шень, секретар.., дон..чин, матін..чин
А
Б
В
Г
Д
13. Без знака м’якшення всі слова пишуться в рядку
А Пан..ченко, балкон..чик, кур..єр, у колис..ці
Б корис..тю, рибалон..ці, Марусен..чин, дон..чин
В ін..ший, цвірін..чить, батен..ко, дівчинон..ці
Г змен..шити, д..оготь, кар..єра, він..чати
Д оболон..ський, тон..ший, дос..є, модел..єр
А
Б
В
Г
Д
14. Неправильно написано слово в рядку
А дос’є, модельєр, бутоньєрка, бюлетень
Б пеньюар, портьє, каньйон, мальовничий
В васильок, сьорбати, опрацьований, у колисці
Г майбутнє, кінчик, голці, подільський
Д рязанський, батьківський, неньці, станьте
А
Б
В
Г
Д
15. Неправильно написано слово в рядку
А колодязні, потьмянілий, невістці, склянці
Б тоньший, дамаський, боязнь, міський
В робиться, неньці, сниться, радість
Г ескадрилья, їдальня, стільчик, синього
Д дівчинці, камінчик, у колисці, Степанчук
А
Б
В
Г
Д
16. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку
А кра..вий, бо..вий, Солов..в, Вороб..ва
Б ціл..вий, ра..н, Куравл..в, зна..мий
В Ковал..в, чотир..х, вір..вка, л..тчик
Г Коростил..в, намал..ваний, давн..го, попередн..го
Д бад..рість, чи..го, с..рбати, сформул..ваний
А
Б
В
Г
Д
17. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку
А ц..горічний, пол..вий, ос..вий, л..х
Б тін..вий, середн..віччя, буль..н, контрол..ваний
В з..мка, Хвил..вий, Горбач..в, ..ршик
Г баталь..н, в..кати, во..вничий, лось..н
Д вол..вий, ску..вдити, л..н, дз..б
А
Б
В
Г
Д
18. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку
А зна..митися, ..сип, кань..н, кур..з
Б опен..к, Головл..в, кол..ровий, т..хкати, син..окий
В сл..за, достатн.., тр..хсотий, гіль..тина
Г міль..н, га..к, заво..ваний, скрон..вий
Д с..мий, яблун..вий, давн..римський, лось..н
А
Б
В
Г
Д
19. З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку
А медал..н, житт..вий, триль..н, емал..вий
Б ковал..вого, по-осінн..му, л..дяник, сен..р
В кол..ровий, по-справжн..му, мебл..ваний, ізол..ваний
Г вимал..вувати, спрац..ваний, мовленн..вий, тюл..вий
Д лиц..вий, рубл..вий, вертол..тчик, кінц..вий
А
Б
В
Г
Д
20. З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку
А жолуд..вий, ра..нний, середн..го, попередн..го
Б майбутн.. го, Верхн..лужицький, л..ха, прокл..н
В Журавл..в, га..к, пол..вий, безпосередн..
Г павіль..н, давн..єврейський, (в) ус..му, кон..м
Д Васил..м, марл..вий, форел..вий, нікел..вий
А
Б
В
Г
Д
21. Виберіть правильне написання слова
  А   Б
1   різбяр   різьбяр
2   сторічь   сторіч
3   павільйон   павілйон
4   чотирьма   чотирма
5   гребіньчик   гребінчик
  А Б
1
2
3
4
5
22. Установіть відповідність між словом і правилом
1 київс..кий
2 жас..кий
3 пан..щина
4 нян..чити
А після м’яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова
та складу пишеться ь
Б у буквосполученнях -ньч-, -ньц-, що походять
від -ньк- пишеться ь
В у прикметникових суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк-
пишеться ь
Г у буквосполученнях -зк-, -ск-, які не творять
суфіксів, ь не пишеться
Д після н перед ж, ч, ш, щ не пишеться ь
  А Б В Г Д
1
2
3
4
23. Текст і завдання до нього.
1. Недовго стоять яблуні в цвіту. 2. Глянути на їх білий лет – пригадати свою молодість: вона квітнула також недовго. 3. Вона промчала баськими кіньми через яблуневі метелиці й першими заморозками вже взялися ваші скроні. 4. Коли стоять яблуні в цвіту, тоді хочеться дивитись на дітей. 5. Це вони – яблунева згадка наших молодощів, це вони – вічна, цікава загадка нашого майбутнього.
А. У скількох реченнях пишеться знак м’якшення в дієслівних формах
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
Б. Слово з орфограмою “знак м’якшення між двома м’якими приголосними” вжито в
реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
В. Знак м’якшення пишеться в буквосполученні, яке фонетично передається як [ц’:], у слові
речення
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
Г. Слово майбутнього правильно передано фонетичною транскрипцією
А [майбýтнього]
Б [маĭбýтн’ого]
В [маĭбут’н’ого]
Г [майбýт’н’ого]
А
Б
В
Г
Д. Орфографічну помилку допущено у слові
А недовго
Б баським
В метелиці
Г скроні
А
Б
В
Г
Е. Слова прийдешнє, грядуще, далечінь є синонімами до слова в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д